تجدید ارزیابی دارایی ها

تجدید ارزیابی دارایی ها

تجدید ارزیابی دارایی ها | تمامی دارایی ها در بدو امر و زمان خرید به بهای تمام شده ثبت و اندازه گیری می شوند.(شناخت اولیه)
بهای تمام شده خرید یک دارایی شامل قیمت خرید آن که مالیات های غیرقابل استرداد را نیز دربرمیگیرد و پس از کسر تخفیفات تجاری و سایر هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی که در رابطه با رساندن دارایی به شرایط قابل بهره برداری و استفاده ضروری است تعریف میشود.

بنابراین دانستیم که در ابتدا میباست یک دارایی را(مشهود و نامشهود) به بهای تمام شده اندازه گیری و در دفاتر ثبت شود.
پس از شناخت اولیه یعنی همان شناسایی برای اولین بار در دفاتر شرکت و واحداقتصادی ، میبایست رویه ای را برای ادامه ثبت و اندازه گیری به کار گرفت.


در این جا برای این امر 2 رویه مورد عمل واقع می شود:

  • الف-روش بهای تمام شده که بدین ترتیب دارایی پس از شناخت اولیه به بهای تمام شده پس از استهلاک انباشته و هرگونه کاهش ارزش انباشته ثبت و اندازه گیری می شود.
  • ب-روش تجدید ارزیابی که اگر ارزش منصفانه در زمان پس از شناخت اولیه به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری بود.

انتقاد به روش تجدید ارزیابی دارایی ها :


برخی معتقد هستند تجدیدارزیابی دارایی ها به دلیل عدم رعایت اصل بهای تمام شده تاریخی روشی مناسب جهت انعکاس دارایی ها در صورت های مالی نیست و قابلیت اتکای صورت های مالی را کاهش میدهد.
در استانداردهای حسابداری ایران به شرط رعایت 1-تناوب تجدید ارزیابی2-استفاده از ارزیاب حرفه ای3-انتخاب صحیح دارایی جهت تجدید ارزیابی منعی برای تجدید ارزیابی وجود ندارد.

کدام اقلام تجدید ارزیابی دارایی ها می شوند:


دارایی ها ثابت مشهود-دارایی های نامشهود-دارایی های زیستی مولد و سرمایه گذاری های بلندمدت تجدید ارزیابی می شوند.پس از تجدیدارزیابی استهلاک انباشته قبلی از دفاتر حذف و مبلغ تجدید ارزیابی جایگرین مبلغ دفتری دارایی تجدیدارزیابی شده خواهد شد.

تناوب تجدید ارزیابی دارایی ها :


اگر ارزش منصفانه دارایی تجدید ارزیابی شده تفاوت بااهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد ،تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد.در حال حاضر و باتوجه به استانداردهای حسابداری ایران این ضرورت (تناوب تجدید ارزیابی) بین 3 یا 5 سال است(در مورد دارایی های ثابت مشهود،نامشهود و دارایی های زیستی مولد)
در مورد سرمایه گذاری های بلندمدت این تناوب 1 ساله می باشد.

انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی:


وقتی یک دارایی(قلم) از یک طبقه را جهت تجدید ارزیابی انتخاب میکنیم کلیه اقلام آن طبقه باید تجدید ارزیابی شوند.به عنوان نمونه ، اگر ساختمان را قصد داریم تجدید ارزیابی کنیم میبایست تمامی ساختمان های متعلق به واحد تجاری را تجدید ارزیابی کرد.

مشخصات ارزیاب:


تجدید ارزیابی باید توسط ارزیابان مستقل و حرفه ای انجام گیرد ولی اگر واحدتجاری خود ارزیاب دارد به شرط تایید ارزیابی ایشان توسط ارزیابان مستقل ارزیابی آن ها بلامانع می باشد.

اولین تجدیدارزیابی:


در اولین نوبت تجدید ارزیابی حالت کلی پیش می آید:
الف-مبلغ تجدید ارزیابی بیشتر از مبلغ دفتری میباشد
ب-مبلغ تجدید ارزیابی کمتر از مبلغ دفتری میباشد


در حالت اول مازاد تجدید ارزیابی به وجود آمده که به عنوان یک درآمدغیرعملیاتی تحقق نیافته در حقوق مالکانه و صورت سودوزیان جامع این مازاد منعکس می شود.
در حالت دوم:کاهش مبلغ دفتری در نتیجه تجدید ارزیابی به عنوان هزینه شناسایی می شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات مرتبط:

مرکز هزینه چیست؟

مرکز هزینه چیست؟

مرکز هزینه چیست؟ این سوالی است که ممکن است در ذهن بسیاری از حسابدارها ایجاد شود. آیا مرکز هزینه تنها مربوط به واحدهای صنعتی است؟ آیا مرکز هزینه و مرکز پروژه یکی است؟ سوالاتی از ...

حاشیه فروش چیست؟

حاشیه فروش چیست؟

حاشیه فروش یکی از مباحثی است که محاسبه آن برای حسابداران بسیار حائز اهمیت می باشد. به همین منظور در این مقاله تصمیم گرفتیم در مورد این مبحث توضیحاتی را برای شما عزیزان مطرح کنیم. ...