نرم افزار حسابداری پیمانکاری لیام یکی از بهترین نرم افزارهای موجود  در حوزه مالی است که می تواند نیاز کسب و کار شمارا درتمامی زمینه های پیمان کاری برطرف کند.

حسابداران در شرکت‌های پیمانکاری متناسب با اندازه و سطح و رتبه شرکت وظایف مشخصی دارند.پرداختن به امور اولیه حسابداری و نیز رسیدگی به حساب‌های مالی، ابتدایی ترین کاری است که حسابدارها در شرکت های پیمانکاری انجام می دهند. حسابداری پیمانکاری باید فعالیت‌های شرکت را  از نظر پیمانکاری، گزارش دهی، کنترل و همکاری انجام دهد.و با جزیات دقیق مشخص و تعیین نماید .

برخی از اقدامات حسابداری پیمانکاری باید قبل از شروع پروژه انجام شوند. ثبت هزینه‌ها، تفکیک پروژه‌ها نسبت به هزینه آن‌ها، ثبت اسناد تنخواه، ثبت حساب‌های پیمانکاران دست دوم، ثبت دفاتر قانونی پیمانکاری، طراحی کدینگ حساب‌ها، ثبت پیش دریافت‌ها، ثبت ضمانت نامه‌های دریافتی و پرداختی و انتخاب روش حسابداری از جمله کارهایی است که پیش از آغاز پروژه ها مشخص و ثبت مبگردد.

علاوه بر این موارد ، باید لیست مخارج و هزینه‌ها تعیین و امکان گزارش دهی متنوع به کارفرما همواره در دسترس باشد. ارائه لیست بدهکاران و بستانکاران بر اساس تفکیک پروژه و ارائه لیست چک‌های دریافتی و پرداختی ، کنترل ورود و خروج انبار نیز از جمله امکاناتی است که از نرم افزاز حسابداری پیمانکاری انتظار می رود . 

امکان ثبت مناقصات و تمامی هزینه‌های پیمانکار در مناقصه ها

 •  ثبت انواع ضمانتنامه های پرداختی و دریافتی پیمانکار
 • انجام تعهدات قراردادها
 • ثبت فهرست بهای هرساله که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میگردد
 •  ثبت کلیه متمم، الحاقیه، دستور کار و صورت جلسه به تفکیک هر قرارداد
 •  ثبت انواع صورت وضعیت ها
 • ثبت انواع ضرایب برای هر قراردادها
 •  ثبت کلیه هزینه های انجام شده برای هر قرارداد
 • یکپارچگی سیستم پیمانکاری با سیستم‌های انبار، دریافت پرداخت و حقوق دستمزد
 • ثبت تفضیلی های 2
 • گزارش گیری های متنوع

از دیگر ویژگیهای نرم افزار حسابداری پیمانکاری لیام میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

 • اتچ اسناد و تنخواه ها
 • لاگین دو مرحله ای برای امنیت بالاتر
 • مغایرت گیری برای هر بانک
 • عفزونه هوشمند پیامک
 • اپ موبایل
 • ماژول حقوق و دستمزد
 • ایجاد فرمول تولید برای شرکت های پیمانکاری که کارگاه تولید مصالح دارند
 • ماژول انبار
 • ماژول نقد و بانک
 • ماژول حسابداری

 

پشتیبانی کامل

تضمین قیمت

ضمانت حفاظت از اطلاعات

یکپارچه