برای استفاده از نرم افزار حسابداری خدماتی مجموعه لیام برای دریافت مشاوره و استفاده بهتر از دمو رایگان نرم افزار حسابداری خدماتی ما با شماره تماس بگیرید.

نرم افزار حسابداری خدماتی یکی از نیازهای کسب و کارهای خدماتی است که نر افزار حسابداری خدماتی لیام یک نمونه ارزشمند و کامل برای پاسخ گویی به تمای نیاز های حسابداری و حسابرسی مالی شما در زمینه خدماتی است.

 

حسابداری خدمات مجموعه ای از اقداماتی است که در طول دوره مالی صورت گرفته را مورد بررسی قرار می دهد. به عبارتی دیگر در این مرحله اطلاعات همه رویدادهای مالی به منظور برآورد و تخمین داده های اولیه جمع آوری می شود. تجزیه و تحلیل این داده ها به منظور حصول مقدار دقیق سرمایه، بدهی و دارایی، صدور سند حسابداری و ساماندهی مدارک بر اساس تاریخ به منظور استخراج ترتیب بدهکاری و بستانکاری، دفتر نویسی، انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به کل و پس از آن به دفتر معین مجموعه اقداماتیست که انجام می شود.

 1. جمع آوری اطلاعات
 2. تجزیه و تحلیل اطلاعات
 3. ثبت اسناد و مدارک موجود در نرم افزارهای حسابداری
 4. دفتر روزنامه و انتقال اقلام به دفاتر کل و دفاتر معین
 5. تهیه تراز آزمایشی
 6. تهیه کاربرگ
 7. تهیه صورت های مالی
 8. اصلاح  و مانده گیری حساب های دفاتر کل
 9. صورت حقوق مالکانه
 10. بستن حساب های موقت
 11. صورت سود و زیان
 12. تراز اختتامی
 13. تهیه تراز آزمایشی نهایی
 14. تراز اختتامی
 15. افتتاح حساب دایمی در سال جدید

 

پشتیبانی کامل

تضمین قیمت

ضمانت حفاظت از اطلاعات

یکپارچه