نرم افزار حسابداری خدماتی

نرم افزار حسابداری خدماتی

نرم افزار حسابداری خدماتی یکی از نیازهای کسب و کارهای خدماتی است که نرم افزار حسابداری خدماتی لیام یک نمونه ارزشمند و کامل برای پاسخ گویی به تمای نیاز های حسابداری و حسابرسی مالی شما در زمینه خدماتی است. 

حسابداری خدمات مجموعه ای از اقداماتی است که در طول دوره مالی صورت گرفته را مورد بررسی قرار می دهد. به عبارتی دیگر در این مرحله اطلاعات همه رویدادهای مالی به منظور برآورد و تخمین داده های اولیه جمع آوری می شود. تجزیه و تحلیل این داده ها به منظور حصول مقدار دقیق سرمایه، بدهی و دارایی، صدور سند حسابداری و ساماندهی مدارک بر اساس تاریخ به منظور استخراج ترتیب بدهکاری و بستانکاری، دفتر نویسی، انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به کل و پس از آن به دفتر معین مجموعه اقداماتیست که انجام می شود.

ویژگی های نرم‌افزار حسابداری خدماتی لیام

تعرفه نرم‌افزار حسابداری خدماتی لیام

مناسب برای شرکت ها و

کسب و کارهای خدماتی و پیمانکاری

پایه

2,500,000
تومان
سالیانه

پیشرفته

5,000,000
تومان
سالیانه

حرفه ای

13,000,000
تومان
سالیانه