API بازرگانی

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

فاکتور فروش

نام موجودیت : فاکتور فروشنام سیستمی : Invoiceمسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Invoiceکلید اصلی : InvoiceId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت هدر فاکتور فروش در زیر آمده است. ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحInvoiceIdشناسهسیستمیintکلید اصلی (داخلی)SheetNumberشماره برگهسیستمیintشماره فاکتورSheetDateتاریخ فاکتوراجباریdateDetailIdشناسه مشتریاجباریintتفصیلیDetail_FullCodeکد کامل ...

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

آیتم فاکتور فروش

نام موجودیت :آیتم فاکتور فروشنام سیستمی : InvoiceItemمسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/InvoiceItemکلید اصلی : InvoiceItemId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت آیتم فاکتور فروش در زیر آمده است. ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحInvoiceItemIdشناسهسیستمیintکلید اصلی (داخلی)InvoiceIdشناسه فاکتور فروشاجباریintفاکتور فروشInvoice_Numberشماره فاکتور فروشسیستمیintفاکتور ...

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

پیش فاکتور

نام موجودیت : پیش فاکتورنام سیستمی : Proformaمسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Proformaکلید اصلی : ProformaId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت هدر پیش فاکتور در زیر آمده است . ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحProformaIdشناسهسیستمیintکلید اصلی (داخلی)SheetNumberشماره برگهسیستمیintشماره فاکتورSheetDateتاریخ فاکتوراجباریdateDetailIdشناسه مشتریاجباریintتفصیلیDetail_FullCodeکد کامل ...

مقایسه قیمت یکی از عناصر اصلی انتخاب در خرید همه کالاها و خدمات می باشد. اما همیشه ملاک مرغوب بودن نیست. مقایسه قیمت نرم افزارهای حسابداری باید از نظر نوع تحلیل، امکانات، امنیت، کاربری، خدمات پشتیبانی و هم از نظر قیمت بررسی شود. هزینه های بسیاری از نرم افزار های ویندوزی در نرم افزار حسابداری آنلاین لیام حذف شده است مثل هزینه نگهداری سرور، استهلاک تجهیزات، حقوق و دستمزد نیروهای شبکه و امنیت، هزینه های نگهداری اطلاعات، هزینه های که برای مشکلات بکاپ و امنیت صرف میشود

آیتم پیش فاکتور

نام موجودیت :آیتم پیش فاکتورنام سیستمی : ProformaItemمسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/ProformaItemکلید اصلی : ProformaItemId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت آیتم پیش فاکتور در زیر آمده است. ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحProformaItemIdشناسهسیستمیintکلید اصلی (داخلی)ProformaIdشناسه پیش فاکتوراجباریintپیش فاکتورProforma_Numberشماره پیش فاکتورسیستمیintپیش ...