گزارشات پایان دوره

6- گزارشات پایان دوره:


گزارشات پایان دوره جهت دفتر نویسی شامل ترازنامه، سود و زیان، دفتر روزنامه و دفتر کل می باشد:


1-6 ترازنامه : جهت تهیه گزارش ترازنامه می توان به ترتیب ذیل اقدام نمود :

باز کردن منوی سمت راست/ گزارشات پایان دوره/ انتخاب آیکن ترازنامه


اما چند نکته وجود دارد که قبل از تهیه ترازنامه می بایست رعایت گردد تا کاربر بتواند گزارش ترازنامه را تهیه کرده و چاپ بگیرد، در غیر این صورت سیستم خطاهای موجود را نمایش می دهد و کاربر باید اقدام به رفع خطاهای نمایش داده شده نماید و تا زمانی که خطاها رفع نشود سیستم اجازه چاپ تراز را به کاربر نمی دهد و گزینه چاپ به حالت غیر فعال در می آید.

-حسابهای درآمدی و هزینه بایستی بسته شوند ( در واقع سند بستن حسابهای موقت باید صادر شده باشد )

-ماهیت حسابها باید رعایت شده باشد.

-اسناد ناقص وجود نداشته باشد.

-و ….2-6 سود و زیان اساسی: صورتهای مالی به دو دسته اساسی و غیر اساسی تقسیم میشوند، صورتهای مالی اساسی مختص پایان دوره می باشند یعنی پس از بستن حسابهای موقت و دائم تهیه می شوند، این در حالیست که صورت های مالی غیر اساسی به صورت میاندوره نیز تهیه می شوند.

نکته قابل توجه این است که در سود و زیان غیر اساسی ( میاندوره ) سیستم بدون در نظر گرفتن طبقه بندی حسابها و عنوان اقلام در کدینگ حسابداری، دسته بندی را بر اساس مانده بدهکار یا بستانکار حسابها انجام می دهد اما در سود وزیان اساسی عناوین بر اساس استانداردها و با رعایت اصول دسته بندی و چیدمان شده و سیستم ارقام را در این عناوین طبقه بندی می کند.

جهت تهیه سود وزیان اساسی به روش ذیل می توان عمل نمود:


باز کردن منو سمت راست/ گزارشات پایان دوره/ انتخاب آیکن سود و زیان اساسی

3-6 دفتر روزنامه : برای تحریر دفتر روزنامه و پرینت می بایست از این قسمت به شرح ذیل استفاده نمود:

باز کردن منو سمت راست/ گزارشات پایان دوره/ دفتر روزنامه/ انتخاب آیکن پارامتر/ انتخاب موارد دلخواه/ تولید گزارش و پرینت

نکته 1 : بیشترین استفاده دفتر روزنامه جهت نوشتن دفاتر قانونی می باشد.

نکته 2: در هر گزارش تهیه شده از دفتر روزنامه فقط 50 صفحه قابل رویت می باشد و در صورت انتخاب صفحاتی بیشتر از 50 صفحه سیستم اجازه گزارش گیری به کاربر نمی دهد، چنانچه تعداد صفحات دفتر از پنجاه صفحه بیشتر بود، کاربر می بایست با وارد کردن بازه صفحات مورد نظر اقدام به تهیه گزارش نماید.


نکته 3: حداکثر تعداد سطری که می توان برای هر دفتر روزنامه انتخاب نمود 30 سطر می باشد و سیستم اجازه گزارش گیری با سطرهای بیشتر به عنوان مثال 31 سطر را به کاربر نمیدهد.


نکته 4: کاربر می تواند با برداشتن تیک در قسمت نمایش به شرح ضمائم سند از ایجاد این شرح به عنوان یک سطر جداگانه در گزارشات دفتر روزنامه خودداری نماید.

 

4- 6  دفتر کل : برای تهیه گزارش از دفتر کل به شرح ذیل می توان اقدام نمود:

باز کردن منو سمت راست/ گزارشات پایان دوره/ دفتر کل/ انتخاب آیکن پارامتر/ انتخاب موارد دلخواه/ تولید گزارش


نکته 1 :دفتر کل نیز همانند دفتر روزنامه بیشتر جهت نوشتن دفاتر قانونی استفاده میگردد.


نکته 2 : کاربر می بایست با انتخاب گزینه پارامتر، سرفصل حساب کل مورد نظر را انتخاب نموده و گزارش را تهیه نماید تا سیستم اجازه چاپ دفتر را به کاربر بدهد، در غیر این صورت گزینه چاپ غیر فعال می شود.


نکته 3: در هر گزارش تهیه شده از دفتر کل فقط 50 صفحه قابل رویت می باشد و در صورت انتخاب صفحاتی بیشتر از 50 صفحه سیستم اجازه گزارش گیری به کاربر نمی دهد، چنانچه تعداد صفحات دفتر از پنجاه صفحه بیشتر بود، کاربر می بایست با وارد کردن بازه صفحات مورد نظر اقدام به تهیه گزارش نماید.


نکته 4: حداکثر تعداد سطری که می توان برای هر دفتر کل انتخاب نمود 30 سطر می باشد و سیستم اجازه گزارش گیری با سطرهای بیشتر به عنوان مثال 31 سطر را به کاربر نمیدهد .

 

Powered by BetterDocs