گزارشات عمومی

5- گزارشات عمومی  :


کاربر می تواند جهت تهیه گزارشات درخواستی مورد نیاز مثل ترازهای آزمایشی  ، گزارش سود و زیان  ، گردش های مشروح از حساب مشتریان و … از بخش گزارشات عمومی استفاده نماید ، این بخش شامل قسمت های ذیل می باشد :


1-5 تراز آزمایشی : جهت تهیه ترازهای آزمایشی چند ستونی ( دو  ، چهار یا شش ستونی ) در سطوح مختلف کل  ، معین و تفضیلی می بایست از قسمت تراز آزمایشی موجود در قسمت گزارشات عمومی به شرح ذیل اقدام نمود :

باز کردن منوی سمت راست/ گزارشات عمومی/ تراز آزمایشی

مشاهده تراز در سطوح و ستونهای مختلف

 


با استفاده از گزینه پارامتر می توان تراز آزمایشی را تا تاریخ یا سند مورد نظر تهیه کرد و همچنین می توان با برداشتن تیک مانده صفر ، از نمایش مانده های صفر در تراز خودداری نمود .


2-5 سود و زیان : جهت تهیه گزارش سود و زیان می توان از قسمت گزارشات عمومی به شرح ذیل استفاده نمود:

باز کردن منوی سمت راست/ گزارشات عمومی/ سود و زیان/ پارامتر( با استفاده از آیکن پارامتر میتوان روی سود و زیان مورد نظر پارامتر دلخواه را اعمال کرد )
لازم به توضیح است گزارش سود و زیان نیز در سه سطح کل ، معین و تفضیل قابل چاپ و رویت می باشد.

 


3-5 گردش حساب  : جهت مشاهده گردش از حساب تفضیلی مورد نظر می توان از قسمت گردش حساب در بخش گزارشات عمومی استفاده کرد ، جهت تهیه این گردش به شرح ذیل می توان عمل نمود :

گزارشات عمومی/ گردش حساب/ پارامتر/ تایپ تفضیلی مورد نظر/ تولید گزارش


نکته قابل توجه ، با ارزش و متمایز از نرم افزارهای دیگر در نرم افزار لیام این است که در هر قسمت و هر ماژول از نرم افزار که باشید می توانید با انتخاب گزینه ستاره ( مشخص شده در تصویر ذیل ) گردش حساب تفضیلی مد نظر را بدون مراجعه به بخش حسابداری تهیه و مشاهده نمود.


4-5 مشروح حساب : چنانچه کاربر نیاز به تهیه گزارش گردش یک حساب با شرح تکمیلی و رویت کامل شرح های داده شده در ماژول های دیگر داشته باشد می توان با استفاده از بخش مشروح حساب مشتریان به شرح ذیل اقدام نماید :


باز کردن منو سمت راست/ گزارشات عمومی/ مشروح حساب مشتریان/ پارامتر/ انتخاب حساب تفضیلی مورد نظر/ تولید گزارش


5-5 کنترل حسابها : جهت رویت عدم رعایت برخی اصول و قواعد حسابداری و نرم افزار می توان از قسمت کنترل حسابها استفاده نمود ، به عنوان مثال چنانچه ماهیت حساب دارایی ها که بدهکار است رعایت نگردد ، نرم افزار به صورت اتومات این مورد را به عنوان یک آیتم خطا در قسمت کنترل حسابها نمایش می دهد.

Powered by BetterDocs