گروه کالانام موجودیت :گروه کالا
نام سیستمی : GoodsGroup
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/GoodsGroup[
کلید اصلی : GoodsGroupId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت گروه کالا در زیر آمده است .

ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
GoodsGroupIdشناسه گروه کالاسیستمیintکلید اصلی
Codeکد گروه کالااجباریint
Titleعنواناجباریstring
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ِGoodsGroup/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد گروه کالا در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد

// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
Title: اسنوا
Code: 10


پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود.

{
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
  Message: "آیتم با موفقیت اضافه شد ." ,
  MessageType: 3 ,

 "GoodsGroupId": 5,
 "Title": "اسنوا",
 "Code": 10,

 "CreatedDate": "2018-06-27T15:35:57.9907187",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-09-04T09:07:27.6351326",
 "ModifiedUserID": 2
}


متد ویرایش

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/GoodsGroup/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش

// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
  GoodsGroupId: 5
  Title: اسنوا


پارامترهای خروجی ویرایش

مشابه متد ایجاد


متد حذف

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ِGoodsGroup/Delete/{GoodsGroupId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف

DetailId Ex : https://accounting.samyar.cloud/GoodsGroup/Delete/28 


پارامترهای خروجی حذف

// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
{
GoodsGroupId: 28
Message: "آیتم با موفقیت حذف شد ."
MessageType: 3
}متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/GoodsGroup/Get/{GoodsGroupId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get

GoodsId Ex : https://accounting.samyar.cloud/GoodsGroup/Get/24 


پارامترهای خروجی Get

مشابه متد ایجاد


متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/GoodsGroup/GetSome
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSome

// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: // استفاده نشده
Order: // استفاده نشده
View: // استفاده نشده
Force: false // سیستمی


پارامترهای خروجی GetSome

{
 "itemCount": 7,
 "values": [
  {

   "Title": "اسنوا",
   "GoodsGroupId": 5,
   "Code": 10,

   "CreatedDate": "2018-06-27T15:35:57.9907187",
   "CreatedUserID": 2,
   "ModifiedDate": "2019-09-04T09:26:20.4100797",
   "ModifiedUserID": 2
  },
  ...
 ],
 "startTime": "2019-09-04T09:35:59.9483159+04:30",
 "endTime": "2019-09-04T09:35:59.9483192+04:30"
 "extra": null
}

Powered by BetterDocs