کلیدهای میانبر عمومی

فرم ها :


Ctrl + Insert : افزودن
Esc : انصراف
Enter : ذخیره
Tab : رفتن به آیتم بعدی فرم
Shift + Tab : رفتن به آیتم قبلی در فرم

باکس جستجوی کد و عنوان :

کلید جهتی پایین : باز کردن لیست اقلام
Ctrl + F3 : باز کردن پنجره جستجو
Crtl + Insert : باز کردن پنجره افزودن
Delete : پاک کردن باکس جستجوی کد و عنوان

کلیدهای میانبر سند


Enter : ذخیره ردیف جاری و رفتن به ردیف بعدی
کلید جهتی پایین : ذخیره ردیف جاری و رفتن به ردیف بعدی
کلید جهتی بالا : ذخیره ردیف جاری و رفتن به ردیف قبلی
کلیک با ماوس : ویرایش ردیف
Esc : انصراف از ویرایش ردیف
Ctrl + Insert : افزودن ردیف
Ctrl + Delete : حذف ردیف جاری
Ctrl + Enter : کپی کردن ردیف جاری سند
Tab : رفتن به سلول بعدی
Shift + Tab : رفتن به سلول قبلی

Powered by BetterDocs