نام موجودیت :کالا
نام سیستمی : Goods
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Goods
کلید اصلی : GoodsId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت کالا در زیر آمده است.


ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
GoodsIdکد کالاسیستمیintکلید اصلی
Codeکد کالااجباریintبرای ایجاد کد کالا باید کد گروه و زیر گروه را قبل از این کد بیاوریم
GoodsGroup_GoodsGroupIdشناسه گروه کالافقط خواندنیintگروه کالا
GoodsGroup_Titleعنوان گروه کالافقط خواندنیstringگروه کالا
GoodsGroup_Codeکد گروه کالافقط خواندنیintگروه کالا
GoodsSubGroupIdشناسه زیرگروه کالااجباریintزیرگروه کالا
GoodsSubGroup_Titleعنوان زیرگروه کالافقط خواندنیstringزیرگروه کالا
GoodsSubGroup_Codeکد زیرگروه کالافقط خواندنیintزیرگروه کالا
UnitIdشناسه واحداجباریintواحد
Unit_Titleعنوان واحدفقط خواندنیstringواحد
GoodsTypeنوع کالااجباریint1- کالا
2- خدمات
3- محصول
محصول نوعی از کالا است که می توان برای آن اجزا تعریف کرد
CostOrIncomeهزینه یا درآمداجباریint1- هزینه
2- درآمد
TechnicalCodeکد فنیاختیاریint
Barcodeبارکداختیاریstring
ExternalCodeکد خارجیاختیاریstringکد مشترک با سی آر ام و ووکامرس
HasVATمشمول مالیاتاجباریboolean
OrderPointنقطه سفارش کالااختیاریdecimal
Lockedمسدود استاختیاریboolean
GoodsAmountموجودی کالافقط خواندنیdecimal
LastBuyPriceآخرین قیمت خریدفقط خواندنیdecimal
LastSalePriceآخرین قیمت فروشفقط خواندنیdecimal
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ِGoods/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد کالا در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد


// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
Code: 3
Title: مانیتور 21 اینچ
GoodsSubGroupId: 1
UnitId: 1 
OrderPoint: 10
Barcode: 
ExternalCode: 
TechnicalCode: 
GoodsType: 1
CostOrIncome: 2
Locked: false
HasVAT: true
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود.


// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
{
 "Message": "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
 "MessageType": 3,
 "GoodsId": 48,
 "Code": 3,
 "Title": "مانیتور 21 اینچ",
 "UnitId": 1,
 "GoodsType": 1,
 "CostOrIncome": 2,
 "GoodsGroup_GoodsGroupId": 1,
 "GoodsGroup_Title": "ال جی ",
 "GoodsGroup_Code": 10,
 "GoodsSubGroupId": 1,
 "GoodsSubGroup_Title": "صوتی و تصویری",
 "GoodsSubGroup_Code": 1,
 "Unit_Title": "عدد ",
 "TechnicalCode": null,
 "Barcode": null,
 "ExternalCode": null,
 "HasVAT": true,
 "Locked": false,
 "OrderPoint": 10.0,
 "GoodsAmount": null,
 "LastBuyPrice": 0.0,
 "LastSalePrice": 0.0,
 "CreatedDate": "2019-09-03T14:13:45.5721375+04:30",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-09-03T14:13:45.5721464+04:30",
 "ModifiedUserID": 2
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Goods/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش کالا در زیر آمده است .
در متد ویرایش فقط GoodsId اجباری می باشد .

پارامترهای ورودی ویرایش


// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
GoodsId: 48
Code: 3
Title: مانیتور 21 اینچ
UnitId: 1
OrderPoint: 10
Barcode: 
ExternalCode: 
TechnicalCode: 
CostOrIncome: 2
Locked: false
HasVAT: true
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ِGoods/Delete/{GoodsId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف


DetailId Ex : https://accounting.samyar.cloud/GoodsId/Delete/28 

پارامترهای خروجی حذف


// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
{
GoodsId: 28
Message: "آیتم با موفقیت حذف شد ."
MessageType: 3
}

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.samyar.cloudGoods/Get/{GoodsId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get


GoodsId
Ex : https://accounting.samyar.cloud/Goods/Get/24
پارامترهای خروجی Get


مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Goods/GetSome
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSome


// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 200 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: // استفاده نشده
Force: false // سیستمی

پارامترهای خروجی GetSome


// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
{
 "itemCount": 1,
 "values": [
  {
   "CostOrIncomeStr": "درآمد",
   "GoodsTypeStr": "کالا",
   "LockedStr": "خیر",
   "HasVatStr": "بله",
   "Message": null,
   "MessageType": 0,
   "GoodsGroup_GoodsGroupId": 1,
   "GoodsGroup_Title": "ال جی ",
   "GoodsGroup_Code": 10,
   "GoodsSubGroup_Title": "ساید و یخچال",
   "GoodsSubGroup_Code": 2,
   "Unit_Title": "دستگاه",
   "Unit_Lookup": "8;#دستگاه",
   "GoodsAmount": null,
   "LastBuyPrice": 0.0,
   "LastSalePrice": 0.0,
   "CreatedDate": null,
   "CreatedUserID": null,
   "ModifiedDate": null,
   "ModifiedUserID": null,
   "GoodsId": 3,
   "GoodsGroup": null,
   "GoodsSubGroupId": 2,
   "GoodsSubGroup": null,
   "Code": 1,
   "Title": " ساید 34 فوت",
   "UnitId": 8,
   "Unit": null,
   "GoodsType": 1,
   "CostOrIncome": 2,
   "TechnicalCode": "10021001",
   "Barcode": null,
   "ExternalCode": null,
   "HasVAT": true,
   "Locked": false,
   "OrderPoint": 10.000
  }
 ],
 "startTime": "2019-09-03T14:36:22.1797286+04:30", // زمان دریافت درخواست توسط سرور
 "endTime": "2019-09-03T14:37:22.1797314+04:30", // زمان پاسخ به درخواست
 "extra": null
}

متد جستجو (GetSomeByMasterIdAndParams)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Goods/GetSomeByMasterIdAndParams
روش ارسال : POST
از این متد برای جستجوی تفصیلی استفاده می شود .

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterIdAndParams


// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 0
Skip: 0
Take: 200
OrderField: Title
Order: asc
View: 
Force: false
parameters: {
 "params": null,
 "filter": {
  "FromCode": "10021", // کد کالا از
  "ToCode": "10021", // کد کالا تا
  "Title": "ساید", // عنوان کالا شامل
  "GoodsGroup_Title": "ال", // عنوان گروه کالا شامل
  "GoodsSubGroup_Title": "یخچال" // عنوان زیرگروه کالا شامل
 }
}
پارامترهای خروجی GetSomeByMasterIdAndParams
مشابه GetSome 

Powered by BetterDocs