چک های دریافتی و پرداختی

3. گزارش لیست چک های دریافتی و پرداختی و انجام عملیات بر روی آنها:پس از ثبت چک های دریافتی و پرداختی به منظور پیگیری اطلاعات چک های ثبت شده، دریافت گزارش، انجام عملیاتی همچون وصول چک، ثبت پاس چک، خرج و عودت چک از  قسمت چک های دریافتی و پرداختی امکان پذیر می باشد که در ادامه به تفصیل مورد بحث قرار میگیرد.


1-3. گزارش چک های دریافتی:در این قسمت با انتخاب گزینه چک های دریافتی کلیه چک های دریافتی که درسیستم ثبت شده است نمایش داده میشود، از این قسمت میتوان گزارش های بسیار کاربردی دریافت نمود تمامی آیتم های ارائه شده در این قسمت قابل فیلتر می باشند از قبیل شماره چک، بانک، مبلغ، سرسید، پرداخت کننده، وضعیت چک که به طور مثال میتوان با فیلتر بر روی شماره چک تنها وضعیت یک چک دریافتی رامورد بررسی قرار دهیم .


گزارش لیست چک های دریافتی و پرداختی و انجام عملیات بر روی آنها:پس از ثبت چک های دریافتی و پرداختی به منظور پیگیری اطلاعات چک های ثبت شده، دریافت گزارش، انجام عملیاتی همچون وصول چک، ثبت پاس چک، خرج و عودت چک از  قسمت چک های دریافتی و پرداختی امکان پذیر می باشد که در ادامه به تفصیل مورد بحث قرار میگیرد.


1-1-3. گزارش چک های دریافتی:در این قسمت با انتخاب گزینه چک های دریافتی کلیه چک های دریافتی که درسیستم ثبت شده است نمایش داده میشود، از این قسمت میتوان گزارش های بسیار کاربردی دریافت نمود تمامی آیتم های ارائه شده در این قسمت قابل فیلتر می باشند از قبیل شماره چک، بانک، مبلغ، سرسید، پرداخت کننده، وضعیت چک که به طور مثال میتوان با فیلتر بر روی شماره چک تنها وضعیت یک چک دریافتی رامورد بررسی قرار دهیم.2-3 . انجام عملیات بر چک های دریافتی:

پس از مشاهده وضعیت چک های دریافتی تغییر وضعیت چک های دریافتی در مرحله بعد قرار میگیرد در این قسمت با انتخاب چک میتوان مواردی همچون برگشت، خرج چک، واگذاری به بانک و وصول چک را ثبت نماییم که در ادامه مورد بحث قرا میگیرد.


1-2-3. انجام عملیات بر چک های دریافتی، برگشت چک:به منظور ثبت برگشت چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم:

انتخاب چک/ برگشت/ تکمیل کادر تغییر وضعیت(درج تاریخ رویداد، حساب دریافت کننده که در هنگام برگشت چک بایستی شخصی باشد که چک از ایشان دریافت شده است)2-2-3. انجام عملیات بر چک های دریافتی، خرج چک:به منظور ثبت خرج چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم


انتخاب چک/ خرج/ تکمیل کادر تغییر وضعیت (درج تاریخ رویداد، حساب دریافت کننده، شخصی است که چک در وجه ایشان خرج شده است، توضیحات)


2-2-3. انجام عملیات بر چک های دریافتی، خرج چک:به منظور ثبت خرج چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم


انتخاب چک/ خرج/ تکمیل کادر تغییر وضعیت (درج تاریخ رویداد، حساب دریافت کننده، شخصی است که چک در وجه ایشان خرج شده است، توضیحات)


3-2-3. انجام عملیات بر چک های دریافتی، واگذاری به بانک:به منظور ثبت واگذارای چک به بانک کافیست مسیر زیر را طی کنیم

انتخاب چک/ واگذاری به بانک/ تکمیل کادرتغییر وضعیت (درج تاریخ رویداد، حساب دریافت کننده، اسناد نزد بانک است که واگذار شده است)


4-2-3. انجام عملیات بر چک های دریافتی، وصول چک:به منظور ثبت وصول چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم


انتخاب چک/ وصول/ تکمیل کادر تغییر وضعیت (درج تاریخ رویداد، حساب دریافت کننده، حسابی است که وجوه چک به آن واریز شده است، و کارمزد بانکی وصول چک در صورت وجود)


2-3. گزارش چک های پرداختی:در این قسمت با انتخاب گزینه چک های پرداختی کلیه چک های پرداختی که درسیستم ثبت شده است نمایش داده میشود، از این قسمت میتوان گزارش های بسیار کاربردی دریافت نمود تمامی آیتم های ارائه شده در این قسمت قابل فیلتر می باشند از قبیل شماره چک، بانک، مبلغ، سرسید، دریافت کننده که به طور مثال با فیلتر دریافت کننده تنها چک پرداخت شده به یک شخص خاص را مورد بررسی قرار دهیم.


3-3. انجام عملیات بر چک های پرداختی:پس از مشاهده وضعیت چک های پرداختی تغییر وضعیت چک های پرداختی در مرحله بعد قرار میگیرد در این قسمت با انتخاب چک میتوان مواردی همچون تاریخچه، پاس شد، باطل شد را ثبت نماییم که در ادامه مورد بحث قرا میگیرد.1-3-3. انجام عملیات بر چک های پرداختی، تاریخچه:به منظور بررسی تاریخچه چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم.


انتخاب چک/ تاریخچه/ در کادر تاریخچه چک کلیه اطلاعات مربو.ط به ثبت چک و تغییراتی که بر آن اعمال شده است نمایش داده میشود.2-3-3. انجام عملیات بر چک های پرداختی ، پاس شد:به منظور ثبت پاس چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم.


انتخاب چک/ پاس شد/ تکمیل کادر تغییر وضعیت چک ( درج تاریخ رویداد، حساب پرداخت کننده؛ حسابی که از آن وجوه چک پرداختی برداشت شده است).3-3-3. انجام عملیات بر چک های پرداختی ، باطل شد:به منظور ثبت ابطال چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم.


انتخاب چک/ باطل شد/ تکمیل کادر تغییر وضعیت چک (درج تاریخ رویداد، حساب پرداخت کننده؛ که معمولا به طور پیش فرض نر افزار شخصی که قبلا چک به ایشان پرداخت شده بود را انتخاب می کند)

Powered by BetterDocs