پیش فاکتورنام موجودیت : پیش فاکتور
نام سیستمی : Proforma
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Proforma
کلید اصلی : ProformaId


ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت هدر پیش فاکتور در زیر آمده است .


ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
ProformaIdشناسهسیستمیintکلید اصلی (داخلی)
SheetNumberشماره برگهسیستمیintشماره فاکتور
SheetDateتاریخ فاکتوراجباریdate
DetailIdشناسه مشتریاجباریintتفصیلی
Detail_FullCodeکد کامل تفصیلیفقط خواندنیstringتفصیلیکد هشت رقمی (فقط خواندنی)
Detail_LedgerFloatableتفصیلی مشتری شناور پذیر است ؟فقط خواندنیbooleanمعینفقط خواندنی
Detail_Lookupکد و عنوان مشتریفقط خواندنیstringتفصیلیسیستمی و فقط خواندنی
FloatAccountIdشناسه حساب شناوراجباری مشروطintحساب شناوراگر تفصیلی شناور پذیر باشد اجباری می باشد
FloatAccount_FullCodeکد کامل حساب شناورفقط خواندنیstringحساب شناورکد پنج رقمی (فقط خواندنی)
FloatAccount_Titleعنوان حساب شناورفقط خواندنیstringحساب شناورفقط خواندنی
FloatAccount_Lookupکد و عنوان حساب شناورفقط خواندنیstringحساب شناورسیستمی و فقط خواندنی
CarrierDetailIdشناسه حمل کنندهاختیاریintتفصیلی
CarrierDetail_FullCodeکد کامل حمل کنندهفقط خواندنیstringتفصیلیکد هشت رقمی (فقط خواندنی)
CarrierDetail_Titleعنوان حمل کنندهفقط خواندنیstringتفصیلیفقط خواندنی
CarrierDetail_ Lookupکد و عنوان حمل کنندهفقط خواندنیstringتفصیلی
CarrierPriceهزینه حملاجباری مشروطdecimalاگر حمل کننده داشته باشیم هزینه حمل اجباری می باشد
DeliveryAddressآدرس حملاختیاریstring
SalesmanDetailIdشناسه بازاریاباختیاریintتفصیلی
DocumentIdشناسه سندسیستمیintسندشناسه داخلی سند
DocumentCodeشماره سندفقط خواندنیintسندشماره سند – در سال مالی یونیک می باشد
ProformaIdشناسه پیش فاکتورسیستمیintپیش فاکتورشناسه پیس فاکتوری که فاکتور از روی آن صادر شده
ProformaNumberنامفقط خواندنیintپیش فاکتور
DeliveryIdشناسه حوالهسیستمیintحواله انبارشناسه حواله ای که از روی این فاکتور صادر شده است
DeliveryNumberشماره حوالهفقط خواندنیintحواله انبار
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران
Descriptionشرح فاکتوراختیاریstring
Serialشماره دستیاختیاریint
VatPercentدرصد مالیاتسیستمیdecimal
TollVatPercentدرصد عوارضسیستمیdecimal
DiscountPriceمبلغ تخفیفسیستمیdecimalباید با متد جداگانه ای به روز شود . از متد create یا update نمی توان آن را به روز کرد
DiscountPercentدرصد تخفیفسیستمیdecimalباید با متد جداگانه ای به روز شود . از متد create یا update نمی توان آن را به روز کرد
SumOfItemsجمع اقلامفقط خواندنیdecimalجمع اقلام بدون لحاظ کردن تخفیف
Vatجمع مالیات و عوارضفقط خواندنیdecimal
Priceمبلغ نهایی فاکتورفقط خواندنیdecimal
BuyAndSaleMethodروش خرید و فروشسیستمیint1- فقط فاکتور صادر شود
2- علاوه بر فاکتور حواله هم صادر شود
Person_Titleعنوان مشتریفقط خواندنیstringتفصیلی
Person_PostalCodeکد پستی مشتریفقط خواندنیstringتفصیلی
Person_PostalCodeتلفن مشتریفقط خواندنیstringتفصیلی
Person_Addressآدرس مشتریفقط خواندنیstringتفصیلی
Person_EconomicCodeکد اقتصادی مشتریفقط خواندنیstringتفصیلی
Person_NationalCodeکد ملی مشتریفقط خواندنیstringتفصیلی
NoVatمعاف از مالیاتاجباریboolean
PriceListIdشناسه لیست قیمتاختیاریintلیست قیمت
PriceList_Titleعنوان لیست قیمتفقط خواندنیstringلیست قیمت
ReceiptPriceمبلغ دریافتی بابت فاکتورفقط خواندنیdecimalجمع مبلغ همه برگه های دریافت متصل به فاکتور
OrgUnitIdواحد سازمانی ثبت کنندهفقط خواندنیint
FinancialYearIdشناسه سال مالیسیستمیintسال مالی
IsCurrencyفاکتور ارزیاجباریboolean
CurrencyIdشناسه ارزاجباری مشروطintارزدر صورتی که فاکتور ارزی باشد اجباری است
ExchangeRateنرخ تبدیل ارزاجباریdecinalبرای ریال برابر 1 خواهد بود
OiAcceptedوضعیت تایید پرداختسیستمیbool
OiAccountNumberشماره حساب پرداخت آنلاینصفحه پرداخت آنلاینstring
OiCardNumberشماره کارت پرداخت کنندهصفحه پرداخت آنلاینstringچهار رقم آخر کارت
OiDescriptionشرح پرداخت آنلایناختیاریstring
OiExtraInfoشرح پرداختسیستمیstring
OiFichNumberشماره فیش واریزیصفحه پرداخت آنلاین(ثبت فیش)string
OiFullOrPartlyPaymentپرداخت کامل یا بخشی از مبلغاختیاریstringمقدار 1 = کامل – مقدار 2 = بخشی از مبلغ
OiFullOrPartlyPaymentپرداخت کامل یا بخشی از مبلغintمقدار 1(پیشفرض) = کامل – مقدار 2 = بخشی از مبلغ
OiMobileشماره موبایل پرداخت آنلاین(ussd)صفحه پرداخت آنلاینstring
OiPayedPriceمبلغ پرداخت شدهفاکتور آنلاینdecimalدر صورت پرداخت مبلغ پرداختی در این فیلد ثبت می گردد
OiPayerپرداخت کنندهصفحه پرداخت آنلاینstring
OiPaymentClaimPriceمبلغ اعلام شده توسط مشتریصفحه پرداخت آنلاینdecimal
OiPaymentConfirmStatusوضعیت تایید پرداختصفحه فاکتور آنلاینint
OiPaymentDateتاریخ پرداختسیستمیDateTime
OiPaymentInitPriceمبلغ اعلام شده جهت پرداختصفحه فاکتور آنلاینDecimal
OiPaymentTypeنوع پرداخت آنلاینسیستمیint1 = آنلاین
2 = فیش یا کارت به کارت
OiPaymentSubTypeزیر نوع پرداخت آنلاینسیستمیintnull = پرداخت نشده
آنلاین = 1
کارت به کارت = 2,
POS = 3,
فیش = 4,
USSD = 5,
انتقال = 6
OiReceiverNumberشماره دریات کنندهسیستمیstring
OiReferenceNumberشماره مرجعسیستمیstring
OiSentوضعیت ارسال لینک پرداختسیستمیbool
OiSentPriceمبلغ ارسالیاختیاریdecimal
OiStatusوضعیتسیستمیstring
OiTerminalNumberشماره پایانهstring
OiTrackingCodeTrackingCodeسیستمیstring
OiTrackingNumberTrackingNumberسیستمیstring
OiTransferTypeنوع انتقال
OiTypeنوعint1-Payment;2-Accept;3-Visit (پرداخت ، تایید و مشاهده)
OiVisitedوضعیت مشاهده صفحه پرداخت آنلاینbool
ProformaUniqueCodeکد یکتای پیشفاکتورسیستمیstring
ProformaUniqueLinkلینک اختصاصی پرداخت پیشفاکتورسیستمیstring

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Proforma/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد هدر یک فاکتور جدید در زیر آمده است .
VatPercent و TollVatPercent j بر اساس تنظیمات سیستم و به صورت خودکار مقدار دهی می شود
Serial می تواند خالی باشد یا توسط api دیگری آخرین سریال خوانده شده و یکی به آن اضافه شود .


پارامترهای ورودی متد ایجاد


SheetDate: 2019-08-29T00:00:00+04:30
Serial: 21
DetailId: 124
FloatAccountId: 4
CarrierDetailId: 112
SalesmanDetailId: 90
DeliveryAddress: مشهد
Description: ندارد
VatPercent: 0
TollVatPercent: 0
SalesmanPercent: 10
SalesmanPrice:
CarrierPrice: 10
PriceListId:
NoVat: 0
IsCurrency: true
ExchangeRate: 100,000
CurrencyId: 1

پارامترهای خروجی متد ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 و در صورتی که با خطا مواجه شود برابر 1 می باشد .


{
 "Message": "آیتم با موفقیت به روز شد .", 
 "MessageType": 3, //نتیجه عملیات
 "ProformaId": 26, // شناسه آیتم اضافه شده

 "Detail_FullCode": "12030007",
 "Detail_Title": "مشتریان",
 "Detail_LedgerFloatable": false,
 "FloatAccount_FullCode": null,
 "FloatAccount_Title": null,
 "FloatAccount_Lookup": "",
 "CarrierDetail_FullCode": "27020001",
 "CarrierDetail_Title": "آقای ...",
 "SalesmanDetail_FullCode": "27030001",
 "SalesmanDetail_Title": "اسناد پرداختنی از بانک ...",
 "DeliveryId": null,
 "DeliveryNumber": null,
 "ReceiptId": null,
 "ReceiptNumber": null,
 "SumOfItems": 0.0,
 "Discount": 0.0,
 "Vat": 0.0,
 "Price": 0.0,
 "DocumentCode": null,
 "Person_Address": null,
 "Person_EconomicCode": null,
 "Person_NationalCode": null,
 "Person_Title": "مشتریان",
 "Person_PostalCode": null,
 "Person_Phone": null,
 "TollVatPercent": 3.00, // به صورت سیستمی و از تنظیمات مقدار دهی شده
 "VatPercent": 6.00, // به صورت سیستمی و از تنظیمات مقدار دهی شده
 "ReceiptPrice": 0.0,
 "PriceList_Title": null,
 "Imported": false,
 "Currency_Title": null,
  "HasVAT": false,
 "CreatedDate": "2018-10-18T13:03:24.1885664",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-08-31T10:39:08.8750117",
 "ModifiedUserID": 2,
 "SheetNumber": 23,
 "SheetDate": "2019-10-18T00:00:00",
 "DetailId": 246,
 "Detail": null,
 "FloatAccountId": null,
 "FloatAccount": null,
 "Description": null,
 "BuyAndSaleMethod": 2,
 "Serial": 20,
 "DiscountPrice": null,
 "DiscountPercent": null,
 "DocumentStatus": 1,
 "DocumentId": null,
 "CarrierDetailId": 112,
 "CarrierPrice": 100000.00000000,
 "DeliveryAddress": "تهران",
 "SalesmanDetailId": 111,
 "SalesmanPercent": null,
 "SalesmanPrice": 120000.00000000,
 "NoVat": false,
 "PriceListId": null,
 "IsCurrency": false,
 "CurrencyId": null,
 "ExchangeRate": 1.000,
 "OiAccepted": null,
 "OiAccountNumber": null,
 "OiCardNumber": null,
 "OiDescription": null,
 "OiDestAccountDetail": null,
 "OiDestAccountDetailId": null,
 "OiDestAccountDetail_Floatable": false,
 "OiDestAccountDetail_Title": null,
 "OiDoNextAction": null,
 "OiDone": false,
 "OiExtraInfo": null,
 "OiFichNumber": null,
 "OiFullOrPartlyPayment": 1,
 "OiMobile": null,
 "OiPayedPrice": null,
 "OiPayer": null,
 "OiPaymentClaimPrice": 0,
 "OiPaymentConfirmStatus": 0,
 "OiPaymentDate": null,
 "OiPaymentInitPrice": null,
 "OiPaymentSubType": null,
 "OiPaymentType": 1,
 "OiReceiverNumber": null,
 "OiReferenceNumber": null,
 "OiSent": false,
 "OiSentPrice": null,
 "OiStatus": "",
 "OiTerminalNumber": null,
 "OiTrackingCode": null,
 "OiTrackingEndTime": null,
 "OiTrackingNumber": null,
 "OiTransferType": null,
 "OiType": 1,
 "OiVisited": false,
 "ProformaUniqueCode": "6-61",
 "ProformaUniqueLink": "https"://onlinepayment.samyar.cloud/#/6-61-..."
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Proforma/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش هدر یک فاکتور جدید در زیر آمده است .
برای به روز رسانی فقط ProformaId اجباری می باشد .

پارامترهای ورودی ویرایش


ProformaId: 26
SheetDate: 2019-10-18T00:00:00
Serial: 20
DetailId: 246
FloatAccountId:
CarrierDetailId:112
SalesmanDetailId:111
DeliveryAddress: تهران
Description:
SalesmanPercent:
SalesmanPrice: 120000
CarrierPrice: 100000
PriceListId:
NoVat: false
IsCurrency: false
ExchangeRate: 1
CurrencyId:

پارامترهای خروجی ویرایش


مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Proforma/Delete/{ProformaId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی متد حذف


ProformaId
Ex : https://accounting.samyar.cloud/Proforma/Delete/24

پارامترهای خروجی متد حذف

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 و در صورتی که با خطا مواجه شود برابر 1 می باشد .


{
 "MessageType": 1,
 "Message": "به دلیل وجود اطلاعات وابسته امکان حذف وجود ندارد .",
 "ProformaId": 24
}

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Proforma/Get/{ProformaId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی متد Get


ProformaId
Ex : https://accounting.samyar.cloud/Proforma/Get/24
پارامترهای خروجی متد Get


خروجی در صورت بروز خطا
{"Message":"شما دسترسی به این آیتم ندارید","MessageType":1}
خروجی در صورت موفقیت
{
 "MessageType": 0,
 "Message" : null ,
 "ProformaId": 25,
 "SheetNumber": 22,
 "Detail_FullCode": "12030002",
 "Detail_Title": "حسین اقایی",
 "Detail_LedgerFloatable": false,
 "FloatAccount_FullCode": null,
 "FloatAccount_Title": null,
 "FloatAccount_Lookup": "",
 "CarrierDetail_FullCode": null,
 "CarrierDetail_Title": null,
 "CarrierDetail_Lookup": "",
 "CarrierFloatAccount_FullCode": null,
 "CarrierFloatAccount_Title": null,
 "CarrierFloatAccount_Lookup": null,
 "SalesmanDetail_FullCode": null,
 "SalesmanDetail_Title": null,
 "SalesmanFloatAccount_FullCode": null,
 "SalesmanFloatAccount_Title": null,
 "DeliveryId": 66,
 "DeliveryNumber": 44,
 "ReceiptId": null,
 "ReceiptNumber": null,
 "SumOfItems": 5000000.000000,
 "Discount": 0.00,
 "Vat": 450000.0000,
 "Price": 5450000.00,
 "DocumentCode": 45,
 "Person_Address": "ابوذر غفاری 1پ10",
 "Person_EconomicCode": null,
 "Person_NationalCode": "0849954120",
 "Person_Title": "حسین اقایی",
 "Person_PostalCode": null,
 "Person_Phone": null,
 "TollVatPercent": 3.00,
 "VatPercent": 6.00,
 "ReceiptPrice": 0.0,
 "ProformaId": null,
 "ProformaNumber": null,
 "PriceList_Title": null,
 "Imported": false,
 "Currency_Title": null,
 "Currency_Lookup": "",
 "FinancialYear_Title": null,
 "HasVAT": false,
 "CreatedDate": "2018-09-08T10:04:19.934928",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2018-09-08T10:04:36.6228537",
 "ModifiedUserID": 2,
 "SheetDate": "2019-08-02T00:00:00",
 "DetailId": 186,
 "FloatAccountId": null,
 "FloatAccount": null,
 "Description": null,
 "BuyAndSaleMethod": 2,
 "Serial": 19,
 "DiscountPrice": null,
 "DiscountPercent": null,
 "DocumentStatus": 2,
 "DocumentId": 187,
 "CarrierDetailId": null,
 "CarrierFloatAccountId": null,
 "CarrierPrice": null,
 "DeliveryAddress": null,
 "SalesmanDetailId": null,
 "SalesmanFloatAccountId": null,
 "SalesmanPercent": null,
 "SalesmanPrice": null,
 "NoVat": false,
 "PriceListId": null,
 "IsCurrency": false,
 "CurrencyId": null,
 "ExchangeRate": 1.000,
 "OiAccepted": null,
 "OiAccountNumber": null,
 "OiCardNumber": null,
 "OiDescription": null,
 "OiDestAccountDetail": null,
 "OiDestAccountDetailId": null,
 "OiDestAccountDetail_Floatable": false,
 "OiDestAccountDetail_Title": null,
 "OiDoNextAction": null,
 "OiDone": false,
 "OiExtraInfo": null,
 "OiFichNumber": null,
 "OiFullOrPartlyPayment": 1,
 "OiMobile": null,
 "OiPayedPrice": null,
 "OiPayer": null,
 "OiPaymentClaimPrice": 0,
 "OiPaymentConfirmStatus": 0,
 "OiPaymentDate": null,
 "OiPaymentInitPrice": null,
 "OiPaymentSubType": null,
 "OiPaymentType": 1,
 "OiReceiverNumber": null,
 "OiReferenceNumber": null,
 "OiSent": false,
 "OiSentPrice": null,
 "OiStatus": "",
 "OiTerminalNumber": null,
 "OiTrackingCode": null,
 "OiTrackingEndTime": null,
 "OiTrackingNumber": null,
 "OiTransferType": null,
 "OiType": 1,
 "OiVisited": false,
 "ProformaUniqueCode": "6-61",
 "ProformaUniqueLink": "https"://onlinepayment.samyar.cloud/#/6-61-..."
}

متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Proforma/GetSome
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSome


MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 200 // حداکثر تعداد آیتم های برگشتی
OrderField: SheetNumber // مرتب سازی بر اساس
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: 1 // استفاده نشده
پارامترهای خروجی GetSome


{
 "itemCount": 23,
 "startTime": "2019/09/01 10: 00:11.1135", // زمان دریافت درخواست در سرور
 "endTime": "2019/09/01 10: 00:11.7785", // زمان پاسخ به درخواست در سرور
 "extra": "\r\n\t{\r\n\t\t\"OverallCount\":23,\r\n\t\t\"SumOfItemsSum\":36423000.00000000,\r\n\t\t\"DiscountSum\":150000.00000000,\r\n\t\t\"VatSum\":3264570.00000000,\r\n\t\t\"PriceSum\":39537570.00000000\r\n\t}", // اطلاعات اضافی شامل تعداد و جمع ها
 "values": [
  {
   "Detail_FullCode": null,
   "Detail_Title": "مشتریان",
   "Detail_LedgerFloatable": false,
   "Detail_Lookup": "246;# - مشتریان;#0",
   "FloatAccount_FullCode": null,
   "FloatAccount_Title": null,
   "FloatAccount_Lookup": "",
   "CarrierDetail_FullCode": null,
   "CarrierDetail_Title": null,
   "CarrierDetail_Lookup": "",
   "CarrierFloatAccount_FullCode": null,
   "CarrierFloatAccount_Title": null,
   "CarrierFloatAccount_Lookup": null,
   "SalesmanDetail_FullCode": null,
   "SalesmanDetail_Title": null,
   "SalesmanDetail_Lookup": "",
   "SalesmanFloatAccount_FullCode": null,
   "SalesmanFloatAccount_Title": null,
   "SalesmanFloatAccount_Lookup": null,
   "DeliveryId": null,
   "DeliveryNumber": null,
   "ReceiptId": null,
   "ReceiptNumber": null,
   "SumOfItems": 0.0,
   "Discount": 0.0,
   "Vat": 0.0,
   "Price": 0.0,
   "DocumentCode": null,
   "Person_Address": null,
   "Person_EconomicCode": null,
   "Person_NationalCode": null,
   "Person_Title": null,
   "Person_PostalCode": null,
   "Person_Phone": null,
   "TollVatPercent": 3.00,
   "VatPercent": 6.00,
   "ReceiptPrice": 0.0,
   "ProformaId": null,
   "ProformaNumber": null,
   "PriceList_Title": null,
   "Imported": false,
   "Currency_Title": null,
   "Currency_Lookup": "",
   "Message": null,
   "MessageType": 0,
   "FinancialYear_Title": null,
   "Amount": 0.0,
   "Warehouse_Title": null,
   "Warehouse_Code": null,
   "Warehouse_Type": null,
   "Goods_Title": null,
   "Goods_FullCode": null,
   "Unit_Title": null,
   "Unit_Price": 0.0,
   "HasVAT": false,
   "ProformaItem_DiscountPrice": 0.0,
   "ProformaItem_DiscountPercent": 0.0,
   "ProformaItem_Description": null,
   "CreatedDate": "2018-10-18T13:03:24.1885664",
   "CreatedUserID": 2,
   "ModifiedDate": "2018-10-18T13:03:24.1885755",
   "ModifiedUserID": 2,
   "ProformaId": 26,
   "SheetNumber": 23,
   "SheetDate": "2019-10-18T00:00:00",
   "DetailId": 246,
   "Detail": null,
   "FloatAccountId": null,
   "FloatAccount": null,
   "Description": null,
   "BuyAndSaleMethod": 2,
   "Serial": 20,
   "DiscountPrice": null,
   "DiscountPercent": null,
   "DocumentStatus": 1,
   "DocumentId": null,
   "CarrierDetailId": null,
   "CarrierFloatAccountId": null,
   "CarrierPrice": null,
   "DeliveryAddress": null,
   "SalesmanDetailId": null,
   "SalesmanFloatAccountId": null,
   "SalesmanPercent": null,
   "SalesmanPrice": null,
   "NoVat": false,
   "PriceListId": null,
   "IsCurrency": false,
   "CurrencyId": null,
   "ExchangeRate": 0.0,
   "OiAccepted": null,
   "OiAccountNumber": null,
   "OiCardNumber": null,
   "OiDescription": null,
   "OiDestAccountDetail": null,
   "OiDestAccountDetailId": null,
   "OiDestAccountDetail_Floatable": false,
   "OiDestAccountDetail_Title": null,
   "OiDoNextAction": null,
   "OiDone": false,
   "OiExtraInfo": null,
   "OiFichNumber": null,
   "OiFullOrPartlyPayment": 1,
   "OiMobile": null,
   "OiPayedPrice": null,
   "OiPayer": null,
   "OiPaymentClaimPrice": 0,
   "OiPaymentConfirmStatus": 0,
   "OiPaymentDate": null,
   "OiPaymentInitPrice": null,
   "OiPaymentSubType": null,
   "OiPaymentType": 1,
   "OiReceiverNumber": null,
   "OiReferenceNumber": null,
   "OiSent": false,
   "OiSentPrice": null,
   "OiStatus": "",
   "OiTerminalNumber": null,
   "OiTrackingCode": null,
   "OiTrackingEndTime": null,
   "OiTrackingNumber": null,
   "OiTransferType": null,
   "OiType": 1,
   "OiVisited": false,
   "ProformaUniqueCode": "6-61",
   "ProformaUniqueLink": "https"://onlinepayment.samyar.cloud/#/6-61-..."
  },
  { "رکورد" "بعدی" },
  ...,
  { "رکورد" "آخر" }
 ]

متد جستجو

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Proforma/GetSomeByMasterIdAndParams
روش ارسال : POST
از این متد برای جستجوی چند فاکتور استفاده می شود .

پارامترهای ورودی
MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 200 // حد اکثر تعداد آیتم خروجی
OrderField: SheetNumber // مرتب سازی بر اساس فیلد
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: 1 // استفاده نشده
Force: false // استفاده نشده
parameters: // پارامترهای جستجو
{
 "params": null, // استفاده نشده
 "filter": {
  "FromSheetNumber": "1",
  "ToSheetNumber": "1000",
  "FromSerial": "2",
  "ToSerial": "800",
  "FromSheetDate": "2018-03-21",
  "ToSheetDate": "2020-03-20",
  "Detail_Title": "علی",
  "FloatAccount_Title": "مشتری",
  "FromSumOfItems": "1",
  "ToSumOfItems": "200000000",
  "FromVat": "1",
  "ToVat": "50000000",
  "FromPrice": "1",
  "ToPrice": "250000000",
  "FromDocumentCode": "1",
  "ToDocumentCode": "1000"
 }
}
پارامترهای خروجی


مشابه GetSome

به روز رسانی تخفیف ها

مسیر :
https://accounting.samyar.cloud/Proforma/UpdateDiscount?id={ProformaId}&percent={درصد تخفیف}&price={مبلغ تخفیف}روش ارسال : GET
نکته 1 : فقط یکی از پارامترهای درصد تخفیف و مبلغ تخفیف باید ارسال شود نه هر دو
نکته 2 : تخفیفات پایین فاکتور بایستی توسط این متد به روز شود نه متد Update

پارامتر های ورودی UpdateDiscount


Ex: https://accounting.samyar.cloud/Proforma/UpdateDiscount?id=25&percent=8&price=null
پارامترهای خروجی UpdateDiscount


مشابه Get

Powered by BetterDocs