واحد کالا

نام موجودیت :واحد
نام سیستمی : Unit
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Unit
کلید اصلی : UnitId


ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت کالا در زیر آمده است.


ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
UnitIdشناسه واحدسیستمیintکلید اصلی
Titleعنواناجباریstring
UnitTypeنوعاجباریint1- اصلی
2- فرعی
BaseUnitIdشناسه واحد اصلیاجباری مشروطintواحدفقط برای واحد فرعی اجباری است
BaseUnit_Titleعنوان واحد اصلیفقط خواندنیstringواحدفقط برای واحد فرعی مقدار دارد
Ratioنسبت واحد اصلی و فرعیاجباری مشروطdecimalکالافقط برای واحد فرعی اجباری است
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ِUnit/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد واحد در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد


// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
Title: گرم
UnitType: 2
Ratio: 0.001
BaseUnitId: 2
پارامترهای خروجی ایجاد


در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود.

// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
 "Message": "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
 "MessageType": 3,

 "UnitId": 10,
 "Title": "گرم",
 "UnitType": 2,
 "BaseUnitId": 2,
 "BaseUnit_Title": "کیلوگرم",
 "Ratio": 0.001,

 "CreatedDate": "2019-09-04T08:25:52.2708642+04:30",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-09-04T08:25:52.2709418+04:30",
 "ModifiedUserID": 2


متد ویرایش

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Unit/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش

// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
Title: گرم
UnitId: 10

پارامترهای خروجی ویرایش

مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ِUnit/Delete/{UnitId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف

DetailId Ex : https://accounting.samyar.cloud/UnitId/Delete/28 
پارامترهای خروجی حذف


// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
{
UnitId: 28
Message: "آیتم با موفقیت حذف شد ."
MessageType: 3
}


متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Unit/Get/{UnitId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .


پارامترهای ورودی Get


GoodsId Ex : https://accounting.samyar.cloud/Unit/Get/24 
پارامترهای خروجی Get


مشابه متد ایجاد


متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Unit/GetSome
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSome


// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: // استفاده نشده
Force: false // سیستمی
پارامترهای خروجی GetSome


{
 "itemCount": 8,
 "values": [
  {
   "Message": null,
   "MessageType": 0,
   "BaseUnit_Title": null,
   "CreatedDate": "2017-10-09T13:20:58.6892328",
   "CreatedUserID": 2,
   "ModifiedDate": "2017-10-09T13:20:58.6892328",
   "ModifiedUserID": 2,
   "UnitId": 2,
   "Title": "کیلوگرم",
   "UnitType": 1,
   "BaseUnitId": null,
   "Ratio": null
  },
  {
   "Message": null,
   "MessageType": 0,
   "BaseUnit_Title": "کیلوگرم",
   "CreatedDate": "2019-09-04T08:25:52.2708642",
   "CreatedUserID": 2,
   "ModifiedDate": "2019-09-04T08:29:25.3824354",
   "ModifiedUserID": 2,
   "UnitId": 10,
   "Title": "گرم",
   "UnitType": 2,
   "BaseUnitId": 2,
   "Ratio": 0.001000
  }
  , ...
 ],
 "startTime": "2019-09-04T08:37:28.0978582+04:30",
 "endTime": "2019-09-04T08:37:29.097868+04:30",
 "extra": ""
}

Powered by BetterDocs