نحوه کار با api های لیام

با توجه به اینکه زیرساخت لیام Angular + DotNet Core می باشد همه عملیاتی که در لیام توسط کاربر انجام می گردد به وسیله Api نیز قابل انجام می باشد.

برای اینکه از Api های لیام استفاده کنید به دو چیز نیاز دارید:

1 – Api key: که به کمک آن بتوانید توکن مادام العمر دریافت کنید


2- کد کاربری و رمز عبور: مثلا کد کاربری و رمز عبور دمو – که به کمک آن بتوانید به بخشهای مختلف سیستم بروید قالب درخواستهایی که به سرور ارسال می شود و پاسخ آن را مشاهده کنید


در قسمت زیر یک نمونه کد برای دریافت توکن مادام العمر آمده است که به زبان javascript نوشته شده است:var access_token = null
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('POST', 'https://app.samyarcloud2.ir/api/authenticate');
xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
xhr.setRequestHeader('Accept', 'application/json');
xhr.onload = function() {
if (xhr.status === 200) {
var result = JSON.parse(xhr.responseText);
console.log(result);
access_token = result.access_token;
}
else if (xhr.status !== 200) {
alert('Request failed. Returned status of ' + xhr.status);
}
};
xhr.send("appKey="+encodeURI("your api key")+"&username="+encodeURI("your user")+"&password="+encodeURI("your password"));


برای دریافت api key با شرکت سامیار(لیام) در قسمت با ما تماس گرفته و api key را دریافت کنید.

بعد از دریافت توکن مشابه مثال زیر توکن را در هدر درخواستهای ارسالی خود قرار دهید .

مثال دریافت لیست حسابهای کل


var xhr2 = new XMLHttpRequest();
xhr2.open('POST', 'https://accounting.samyar.cloud/Total/GetSome');
xhr2.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
xhr2.setRequestHeader('Authorization', 'bearer ' + access_token);
xhr2.onload = function() {
if (xhr.status === 200) {
var result = JSON.parse(xhr2.responseText);
console.log(result)
}
else if (xhr2.status !== 200) {
alert('Request failed. Returned status of ' + xhr2.status);
}
};
xhr2.send("MasterId=0&Skip=0&Take=100");

Powered by BetterDocs