مقدمه ماژول حسابداری :


* نوشته های آبی در تمامی قسمت های نرم افزار حسابداری ابری لیام لینک بوده و میتوان با کلیک بر روی آن به حالت ویراش و یا مرحله بعدی و یا نمایش جزئیات بروید.


* در جداول لیام در هر ستون امکان مرتب سازی و فیلتر کردن وجود دارد .


مفهوم حساب محرمانه : در قسمت کدینگ تفضیلی امکان محرمانه کردن حساب ها فراهم شده است در این حالت کاربران با دسترسی ها پایین مثل کمک حسابدار امکان رویت و یا استفاده از حساب های محرمانه را نخواهند داشت.


مفهوم حساب مسدود : در قسمت کدینگ تفضیلی امکان مسدود کردن حساب وجود دارد که در واقع هیچ کاربری نمی تواند از حساب های مسدود استفاده یا گزارش گیری کند .

Powered by BetterDocs