لیست قیمت

لیست قیمت:


برای جلو گیری از ثبت اشتباه قیمت فروش شما می توانید از تعریف لیست قیمت استفاده کنید

برای تعریف لیست قیمت شما ابتدا عنوان لیست خود را انتخاب و فعال بودن این لیست و یا قفل بودن (غیر قابل تغییر بودن ) لیست را مشخص می کنید.


 با ورود به لیست مورد نظر برای کالا های مختلف از گزینه افزودن کالا در سمت چپ کادر کالای مورد نظر را انتخاب می نمایید و بعد از مشخص کردن قیمت و درصد تخفیف این کالا به لیست شما اضافه می گردد.

در صورتی که در هدر فاکتور فروش گزینه لیست قیمت عنوان لیست قیمت مورد نظر را انتخاب نمایید قیمت های مشخص شده  برای فاکتور شما اعمال خواهد شد.

Powered by BetterDocs