فیلم های آموزشی ماژول بازرگانیدر نسخه بازرگانی لیام که همراه با نسخه انبار و حسابداری و نقد و بانک به مشتری ارائه می گردد کلیه خرید و فروش های یک فروشگاه یا مجموعه هایی که به نحوی با کالا در ارتباط می باشند در این قسمت ثبت می گردد.

در فیلم های آموزشی زیر ماژول بازرگانی توضیح داده شده است.

جلسه دوم


Powered by BetterDocs