فیلم آموزشی انباریکی از ماژول های همراه با نسخه بازرگانی ماژول انبار می باشد که در فیلم آموزشی زیر به صورت کامل توضیح داده شده است.Powered by BetterDocs