نام موجودیت: سند
نام سیستمی: Document
مسیر api ها: https://app.samyarcloud2.ir/Document
کلید اصلی: DocumentId

ویژگیها: (properties)


لیست فیلدهای موجودیت سند در زیر آمده است.

ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
DocumentIdشناسه سندسیستمیint کلید اصلی
DocumentCodeشماره سنداختیاریint    
DocumentBaseCodeعطفسیستمیint  
DocumentDateتاریخ سنداجباریDateTime  
Statusوضعیت سنداجباریint1- موقت  
2- دائم
Typeنوع سنداجباریint1- افتتاحیه
2- عادی
3- بستن حسابها
4- اختتامیه 
FinancialYearIdشناسه سال مالیاجباریintسال مالی  
DebtPrice
مبلغ بستانکار
فقط خواندنیdecimalمجموع اقلام سند
CreditPrice
مبلغ بدهکار

فقط خواندنی
decimal
مجموع اقلام سند
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate  
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران 
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate  
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران 


متد ایجاد سند عادی


مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Document/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد سند در زیر آمده است .


پارامترهای ورودی ایجاد


پارامترهای ورودی به صورت queryString ارسال می شود.DocumentDate: 2019-09-12T00:00:00-07:00
FinancialYearId: 4
DocumentCode: 0
DocumentBaseCode: 0


پارامترهای خروجی ایجاد


در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود.پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود.


“error”: false }


متد ایجاد سند اختتامیه


مسیر: https://app.samyarcloud2.ir/Document/CreateEndDocument
متد ارسال: GET
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد سند در زیر آمده است.


پارامترهای ورودی ایجاد

پارامترهای ورودی به صورت queryString ارسال می شود:


DocumentDate: 2019-09-12T00:00:00-07:00
FinancialYearId: 4

پارامترهای خروجی ایجاد


در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود error برابر false و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر true خواهد بود.

پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود.


“error”: false

متد ایجاد سند اختتامیه

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Document/CreateEndDocument
متد ارسال : GET
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد سند در زیر آمده است .


پارامترهای ورودی ایجاد

پارامترهای ورودی به صورت queryString ارسال می شود.

DocumentDate: 2019-09-12T00:00:00-07:00
FinancialYearId: 4

پارامترهای خروجی ایجاد


در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود error برابر false و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر true خواهد بود.

پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود.

“error”: false

متد ایجاد سند بستن حساب ها

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Document/CreateCloseAccountsDocument
متد ارسال : GET
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد سند در زیر آمده است .


پارامترهای ورودی ایجاد

پارامترهای ورودی به صورت queryString ارسال می شود.


DocumentDate: 2019-09-12T00:00:00-07:00
FinancialYearId: 4

پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود error برابر false و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر true خواهد بود .

پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود.

“error”: false

متد تغییر تاریخ

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Document/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .


پارامترهای ورودی ویرایش

پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود.

DocumentDate: 2019-07-11
DocumentId: 6818

پارامترهای خروجی ویرایش

مشابه متد ایجاد

متد تغییر شماره

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Document/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .


پارامترهای ورودی ویرایش

پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود.

DocumentCode: 142
DocumentId: 6818

پارامترهای خروجی ویرایش

مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Document/LogicalDelete/{DocumentId}
متد ارسال : POST


پارامترهای ورودی حذف

DocumentId Ex : https://app.samyarcloud2.ir/Document/LogicalDelete/28

پارامترهای خروجی حذف

پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود.

  “DocumentId”: 5750,
  “Message”: “آیتم با موفقیت حذف شد .”,
  “MessageType”: 3
  “Status”: 1
  “StatusName”: “موقت”
  “Type”: 2
  “TypeName”: “عادی”

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Document/Get/{DocumentId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get

DocumentId Ex : https://app.samyarcloud2.ir/Document/Get/24


پارامترهای خروجی Get

مشابه متد ایجاد


متد گرفتن همه اقلام یک سند(GetSomeByMasterId)

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Document/ GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودیGetSomeByMasterId

پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود.

   MasterId: 4 // سال مالی
    Skip: 0 // استفاده نشده
    Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
    OrderField: // استفاده نشده
    Order: // استفاده نشده
    View: 1  // 1- همه اسناد // 2- اسناد حذف شده // 3- اسناد ناقص
    Force: false // سیستمی

پارامترهای خروجی GetSomeByMasterId

{ “itemCount”: 130, “values”: [ { “StatusName”: “موقت”, “TypeName”: “عادی”, “DebtPrice”: 0.0, “CreditPrice”: 0.0, “Locked”: 0, “User_Title”: “مدیر سیستم”, “FinancialYear_Title”: null, “AttachmentsEnabled”: false, “Message”: null, “MessageType”: 0, “CreatedDate”: “2019-09-13T22:07:17.343903”, “CreatedUserID”: 2, “ModifiedDate”: “2019-09-13T22:07:27.2510926”, “ModifiedUserID”: 2, “DocumentId”: -4602, “DocumentCode”: 142, “DocumentBaseCode”: 603, “DocumentDate”: “2019-09-13T00:00:00”, “Status”: 1, “Type”: 2, “FinancialYearId”: 4, “FinancialYear”: null }, … ], “startTime”: “2019/09/13 10: 22:32.6341”, “endTime”: “2019/09/13 10: 22:32.8152”, “extra”: “{\”OverallCount\”:130}” }

Powered by BetterDocs