سند کردن برگه های انبار9 . سند کردن برگه های انبار:


این قسمت فقط در روش دائمی قابل مشاهده است و می بایست حتما در قسمت:

حسابداری/ تنظیمات/ تنظیمات اولیه/ روش خرید و فروش/ گزینه برای خرید و فروش رسید و حواله هم صادر می شود بایستی فعال باشد، مانند عکس 1 زیر تا برگه های رسید و حواله و انتقال و تعدیل قابل ریالی کردن و صدور سند باشد.

عکس 1


نکته خیلی مهم: در صورتی که در قسمت:

حسابداری/ تنظیمات/ تنظیمات اولیه/ روش خرید و فروش/ گزینه برای خرید و فروش فقط فاکتور صادر می شود،فعال باشد برگه های انبار در انبار صادر نگشته و سند کردن برگه های انبار نیز قابلیت اجرایی نمی باشد. قسمت نمایش داده شده در عکس 2:


عکس 2


Powered by BetterDocs