زیرگروه کالا


نام موجودیت :زیرگروه کالا
نام سیستمی : GoodsSubGroup
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/GoodsSubGroup[
کلید اصلی : GoodsSubGroupId


ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت زیر گروه کالا در زیر آمده است .

ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
GoodsSubGroupIdشناسه زیرگروه کالاسیستمیintکلید اصلی
Codeکد زیرگروه کالااجباریint
Titleعنواناجباریstring
GoodsGroupIdکد گروه کالااجباریintگروه کالا
GoodsGroup_Codeکد گروه کالافقط خواندنیintگروه کالا
GoodsGroup_Titleعنوان گروه کالافقط خواندنیintگروه کالا
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران


متد ایجاد

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ِGoodsGroup/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد گروه کالا در زیر آمده است .


پارامترهای ورودی ایجاد

// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
Code: 01
Title: صوتی و تصویری
GoodsSubGroupId: 6


پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود.

{
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
 "Message": "آیتم با موفقیت به روز شد .",
 "MessageType": 3,

 "GoodsSubGroupId": 6,
 "Code": 1,
 "Title": "صوتی و تصویری",

 "GoodsGroupId": 2,
 "GoodsGroup_Code": 11,
 "GoodsGroup_Title": "اسنوا",

 "CreatedDate": null,
 "CreatedUserID": null,
 "ModifiedDate": "2019-09-04T11:37:21.9944858+04:30"
 "ModifiedUserID": 2
}


متد ویرایش

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/GoodsSubGroup/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش

// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
  GoodsSubGroupId: 6
  Code: 01
  Title: صوتی و تصویری
  GoodsGroupId: 2


پارامترهای خروجی ویرایش

مشابه متد ایجاد


متد حذف

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ِGoodsSubGroup/Delete/{GoodsSubGroupId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف

DetailId Ex : https://accounting.samyar.cloud/GoodsSubGroup/Delete/28 


پارامترهای خروجی حذف

// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود 
{
 "GoodsSubGroupId": 28,
 "Message": "آیتم با موفقیت حذف شد .",
 "MessageType": 3
}


متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/GoodsSubGroup/Get/{GoodsSubGroupId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get


GoodsId Ex : https://accounting.samyar.cloud/GoodsSubGroup/Get/24


پارامترهای خروجی Get

مشابه متد ایجاد


متد گرفتن همه زیرگروههای یک گروه (GetSomeByMasterId)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/GoodsSubGroup/ GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterId

// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 2 // کد گروه
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: // استفاده نشده
Order: // استفاده نشده
View: // استفاده نشده
Force: false // سیستمی


پارامترهای خروجی GetSomeByMasterId

{
 "itemCount": 6,
 "values": [
  {
   "GoodsSubGroupId": 6,

   "GoodsGroupId": 2,
   "GoodsGroup_Title": "اسنوا",
   "GoodsGroup_Code": 11,

   "Code": 1,
   "Title": "صوتی و تصویری"

   "CreatedDate": "2017-10-09T13:36:51.2845378",
   "CreatedUserID": 2,
   "ModifiedDate": "2019-09-04T11:37:21.9944858",
   "ModifiedUserID": 2,
  },
  ...
 ],
 "startTime": "2019-09-04T11:47:53.2011152+04:30",
 "endTime": "2019-09-04T11:47:54.2011238+04:30",
 "extra": ""
}

Powered by BetterDocs