ریالی کردن برگه های انبار1 . ریالی کردن برگه های انبار :

به دلیل اینکه انبار دار به ریال برگه ها دسترسی نداشته و برای ایشان مشاهده قیمت ها نیز غیر ممکن است، برای مشخص کردن مبلغ ریالی برگه های انبار (رسیدهای تحویل کالا و تعدیلات اضافی) از این قسمت استفاده نمایید.


در این قسمت شما می بایست مبلغ ریالی رسیدهای تحویل و تعدیلات اضافی که در قسمت انبار ثبت شده است را مشخص کنید.


در زمان ورود به این قسمت لیستی از برگه های انبار که مبلغ آن مشخص نشده برای شما نمایش داده خواهد شد با ریالی کردن هر رسید این رسید از لیست پیش فرض حذف خواهد شد.


برای مشاهده همه لیست ها از گزینه سمت راست/ریالی کردن برگه های انبار/ همه برگه ها را انتخاب کنید.

Powered by BetterDocs