نام موجودیت :حساب کل
نام سیستمی : Total
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Total
کلید اصلی : TotalId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت حساب کل در زیر آمده است .

ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
TotalIdشناسه حساب کلسیستمیintکلید اصلی
TotalCodeکد حساب کلاجباریint
Titleعنواناجباریstring
GroupCodeNameعنوان گروه حسابفقط خواندنیint
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ِTotal/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد گروه کالا در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
TotalCode: 10
Title: موجودی نقد
GroupCode: 3
پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود .

{
 "Message": "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
 "MessageType": 3,


 "TotalId": 20,
 "TotalCode": 10,
 "Title": "موجودی نقد",
 "GroupCode": 3,
 "GroupCodeName": "داراییهای جاری",

 "CreatedDate": "2019-09-05T08:49:33.020709+04:30",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-09-05T08:49:33.0207186+04:30",
 "ModifiedUserID": 2
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Total/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
  TotalId: 1
  TotalCode: 10
  Title: موجودی نقد
  GroupCode: 3
پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ِTotal/Delete/{TotalId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
DetailId Ex : https://accounting.samyar.cloud/Total/Delete/28 
پارامترهای خروجی حذف
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود 
{
 "TotalId": 28,
 "Message": "آیتم با موفقیت حذف شد .",
 "MessageType": 3
}

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Total/Get/{TotalId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
GoodsId Ex : https://accounting.samyar.cloud/Total/Get/24 
پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Total/GetSome
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSome
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: // استفاده نشده
Order: // استفاده نشده
View: // استفاده نشده
Force: false // سیستمی
پارامترهای خروجی GetSome
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود 
{
 "itemCount": 34,
 "values": [
  {
   "TotalId": 1,
   "TotalCode": 10,
   "Title": "موجودی نقد",
   "GroupCode": 3,
   "GroupCodeName": "داراییهای جاری",
   "CreatedDate": null,
   "CreatedUserID": null,
   "ModifiedDate": "2019-09-05T09:00:26.4690447",
   "ModifiedUserID": 2
  }
  ,...
 ],
 "startTime": "2019-09-05T09:09:14.902629+04:30",
 "endTime": "2019-09-05T09:09:15.9026374+04:30",
 "extra": ""
}

Powered by BetterDocs