حساب معیننام موجودیت :حساب معین
نام سیستمی : Ledger
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Ledger
کلید اصلی : LedgerId


ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت حساب معین در زیر آمده است .

ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
LedgerIdشناسه حساب معینسیستمیintکلید اصلی
LedgerCodeکد حساب معیناجباریint
Titleعنواناجباریstring
UseCodeکد کاربریاجباریint1- “اموال”
2- “چک”
3- “درآمد”
4- “اشخاص”
5- “عمومی”
7- “هزینه”
Floatableشناور پذیراجباریstringبرای حسابهای تفصیلی ذیل این حساب ، شناور اجباری می باشد
TotalIdکد حساب کلاجباریintحساب کل
Total_TotalCodeکد حساب کلفقط خواندنیintحساب کل
Total_Titleعنوان حساب کلفقط خواندنیintحساب کل
Total_GroupCodeگروه حساب کلفقط خواندنیintحساب کل
AdminMessageارسال پیام به مدیراجباریboolean
MinAccountBalanceارسال پیام زمانی که مانده کمتر ازاختیاریdecimalاطلاع رسانی از طریق پیام و پیامک
MaxAccountBalanceارسال پیام زمانی که بیشتر ازاختیاریdecimalاطلاع رسانی از طریق پیام و پیامک
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Ledger/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد حساب معین در زیر آمده است .


پارامترهای ورودی ایجاد

پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود.

TotalId: 1
LedgerCode: 05
Title: صندوق ها
UseCode: 6
Floatable: true
RemoveFloatAccounts: false
AdminMessage: true
MinAccountBalance: 10000000
MaxAccountBalance: 10000000


پارامترهای خروجی ایجاد


در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود.

پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود.

“Message”: “آیتم با موفقیت اضافه شد .”
, “MessageType”: 3,
“LedgerId”: 1,
“LedgerCode”: 1,
“Title”: “صندوق ها”,
“Floatable”: false,
“TotalId”: 1,
“Total_Title”: “موجودی نقد”,
“Total_TotalCode”: 10,
“Total_GroupCode”: 3,
“UseCode”: 6,
“UseCodeName”: “نقد و بانک”,
“AdminMessage”: true,
“MinAccountBalance”: 100000000,
“MaxAccountBalance”: null,
“CreatedDate”: “2019-03-18T15:25:16.4175487”,
“CreatedUserID”: 2,
“ModifiedDate”: “2019-03-18T15:25:16.4175487”,
“ModifiedUserID”: 2 }

متد ویرایش


مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Ledger/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .


پارامترهای ورودی ویرایش

پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود.

LedgerId: 105
LedgerCode: 05
Title: صندوق ها 2
TotalId: 1
UseCode: 6 Floatable: true
RemoveFloatAccounts: false
AdminMessage: true
MinAccountBalance: 10000000
MaxAccountBalance: 10000000

پارامترهای خروجی ویرایش

مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Ledger/Delete/{LedgerId}
متد ارسال : POST


پارامترهای ورودی حذف

ledgerId Ex : https://accounting.samyar.cloud/Ledger/Delete/28

پارامترهای خروجی حذف

پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود

“LedgerId”: 28,
“Message”: “آیتم با موفقیت حذف شد .”,
“MessageType”: 3

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Ledger/Get/{LedgerId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .


پارامترهای ورودی Get


LedgerId Ex : https://accounting.samyar.cloud/Ledger/Get/24

پارامترهای خروجی Get

مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه زیرمعین های یک حساب کل (GetSomeByMasterId)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Ledger/ GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST


پارامترهای ورودی GetSomeByMasterId

پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود.

MasterId: 2 // کد حساب کل
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: // استفاده نشده
Order: // استفاده نشده
View: // استفاده نشده
Force: false // سیستمی

پارامترهای خروجی GetSomeByMasterId

{ “itemCount”: 4,
“values”: [ { “LedgerId”: 1,
“LedgerCode”: 1,
“Title”: “صندوق ها”,
“Floatable”: false,
“TotalId”: 1,
“Total_Title”: “موجودی نقد”,
“Total_TotalCode”: 10,
“Total_GroupCode”: 3, “UseCodeName”: “نقد و بانک”,
“AdminMessage”: true,

“MinAccountBalance”: 100000000,
“MaxAccountBalance”: null,
“UseCode”: 6,
“CreatedDate”: “2019-03-18T15:25:16.4175487”,
“CreatedUserID”: 2,
“ModifiedDate”: “2019-03-18T15:25:16.4175487”,
“ModifiedUserID”: 2 }
, … ], “startTime”: “2019-09-05T12:41:57.7065497+04:30”,
“endTime”: “2019-09-05T12:41:58.7065591+04:30”, “extra”: “” }

Powered by BetterDocs