حساب شناورنام موجودیت :حساب شناور
نام سیستمی : FloatAccount
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/FloatAccount
کلید اصلی : FloatAccountId

ویژگیها (properties) #

لیست فیلدهای موجودیت حساب شناور در زیر آمده است .

ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
FloatAccountIdشناسه حساب شناورسیستمیint کلید اصلی
FloatAccountCodeکد حساب شناوراجباریint    
Titleعنواناجباریstring  
FloatGroupIdشناسه گروه شناوراجباریint  
FloatGroup_Titleعنوان گروه شناورفقط خواندنیstringگروه شناور 
FloatGroup_FloatGroupCodeکد گروه شناورفقط خواندنیintگروه شناور 
IsActiveفعال است؟اجباریBool فعال یا غیر فعال بودن این حساب
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate  
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران 
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate  
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران 

متد ایجاد #

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/FloatGroup/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد حساب شناور در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد #

پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود.

FloatGroupId: 1
FloatAccountCode: 013
Title: “عنوان حساب شناور”
isActive: true

پارامترهای خروجی ایجاد #

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود .

پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود.

Title: “عنوان حساب شناور” FloatAccountId: 40, FloatAccountCode: 13, FloatGroupId: 1, FloatGroup_FloatGroupCode: 10, FloatGroup_FloatGroupCodeStr: “10”, FloatGroup_Title: “عنوان گروه شناور”, IsActive: true, IsActiveStr: “بله”, FloatGroup: { CreatedDate: null, CreatedUserID: null, FloatGroupCode: 10, FloatGroupId: 1, ModifiedDate: null, ModifiedUserID: null, Title: “عنوان گروه شناور”, }, Message: “آیتم با موفقیت اضافه شد.”, MessageType: 3, CreatedDate: “2019-09-11T22:08:18.7826576-07:00”, CreatedUserID: 2, ModifiedDate: “2019-09-11T22:08:18.782706-07:00”, ModifiedUserID: 2 }

متد ویرایش #

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/FloatAccount/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش #

پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود.

FloatAccountId: 40
FloatGroupId: 1
FloatAccountCode: 013
Title: “عنوان حساب شناور”
isActive: false


پارامترهای خروجی ویرایش

مشابه متد ایجاد

متد حذف #

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/FloatAccount/Delete/{FloatAccountId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف #

FloatAccountId Ex : https://accounting.samyar.cloud/FloatAccount/Delete/28

پارامترهای خروجی حذف

پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود.

  “FloatAccountId”: 40,
  “Message”: “آیتم با موفقیت حذف شد .”,
  “MessageType”: 3

متد گرفتن یک آیتم (Get) #

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/FloatAccount/Get/{FloatAccountId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get #

FloatAccountId Ex : https://accounting.samyar.cloud/FloatAccount/Get/24

پارامترهای خروجی Get

مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه زیرمعین های یک گروه شناور (GetSomeByMasterId) #

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/FloatAccount/ GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSomeByMasterId #

// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود.

    MasterId: 2 // کد گروه شناور
    Skip: 0 // استفاده نشده
    Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
    OrderField: // استفاده نشده
    Order: // استفاده نشده
    View:  // استفاده نشده
    Force: false // سیستمی


پارامترهای خروجی GetSomeByMasterId

{
 “itemCount”:12,
 “values”:[{
               “Title”:”کارکنان”,
               “FloatAccountId”:6,
               “FloatAccountCode”:1,
               “IsActive”:true
               “IsActiveStr”:”بله”,
               “FloatGroup_Title”:”اشخاص”,
               “FloatGroup_FloatGroupCode”:10,
               “FloatGroup_FloatGroupCodeStr”:”10″,
               “FloatGroupId”:1,
               “FloatGroup”:{
                        “CreatedDate”:null,
                         “CreatedUserID”:null,
                         “ModifiedDate”:null,
                         “ModifiedUserID”:null,
                         “FloatGroupId”:1,
                         “FloatGroupCode”:10,
                         “Title”:”اشخاص”
                },
                “Message”:null,
                “MessageType”:0,
                “CreatedDate”:null,
                “CreatedUserID”:null,
               “ModifiedDate”:null,
                “ModifiedUserID”:null,
  },
                          …
     ],
     “startTime”:”2019/09/11 10: 56:57.9067″,
     “endTime”:”2019/09/11 10: 56:57.9432″,
     “extra”:””
}

Powered by BetterDocs