حساب تفضیلی


نام موجودیت :تفصیلی
نام سیستمی : Detail
مسیر api ها : https://app.samyarcloud2.ir/Detail
کلید اصلی : DetailId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت تفصیلی در زیر آمده است .

ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
DetailIdشناسه تفصیلیسیستمیintکلید اصلی
DetailCodeکد تفصیلیاجباریintبخش آخر کد تفصیلی
DetailGroupIdشناسه گروه تفصیلیاجباریint
DetailGroupCodeکد گروه تفصیلیسیستمیint
FullCodeکد کامل تفصیلیفقط خواندنیstringکد گروه تفصیلی + کد تفصیلی
Cheque_BankIdشناسه حساب بانک مربوطهاختیاریintتفصیلیمخصوص حسابهای دارای کاربری چک
Cheque_Bank_Titleعنوان حساب بانک مربوطهاختیاریstringتفصیلیمخصوص حسابهای دارای کاربری چک
Cheque_Bank_FullCodeکد کامل حساب بانک مربوطهاختیاریstringتفصیلیمخصوص حسابهای دارای کاربری چک
Person_PersonTypeنوع شخصاختیاریintتفصیلیمخصوص اشخاص و شرکتها
1-شخص
2-شرکت
Person_Nameنام و نام خانوادگی / نام شرکتاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_FirstNameناماختیاریstringمخصوص اشخاص
Person_LastNameنام خانوادگیاختیاریstringمخصوص اشخاص
Person_Brandنام شرکت شخصاختیاریstringمخصوص اشخاص
Person_NationalCodeکد ملی / شناسه ملیاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_EconomicCodeکد اقتصادیاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_RegisterNoشماره ثبت شرکتاختیاریstringمخصوص شرکتها
Person_Addressآدرساختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Phoneتلفناختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Faxفکساختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Mobileموبایلاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Emailایمیلاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_PostalCodeکد پستیاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_AccountNumberشماره حساباختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_CardNumberشماره کارتاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_ShebaNumberشماره شبااختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_Ceoنام مدیر عاملاختیاریstringمخصوص شرکتها
Person_FinantionalManagerنام مدیر مالیاختیاریstringمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_AccountCreditحد اعتبار مانده حساباختیاریdecimalمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_ChequeCreditحد اعتبار چکهای وصول نشدهاختیاریdecimalمخصوص اشخاص و شرکتها
Person_TaxStatusوضعیت مالیاتاختیاریintمخصوص اشخاص و شرکتها
5- مشمول مالیات
6- مشمول ماده 81 ق.م.م
7- غیرمشمول مالیات
8- مصرف کننده نهایی
StateIdشناسه استاناختیاریintاستانمخصوص اشخاص و شرکتها
State_Titleعنوان استانفقط خواندنیstringاستانمخصوص اشخاص و شرکتها
CityIdشناسه شهراختیاریintشهرمخصوص اشخاص و شرکتها
City_Titleعنوان شهرفقط خواندنیstringشهرمخصوص اشخاص و شرکتها
IsSecretمحرمانهاجباریbooleanدسترسی به حسابهای محرمانه محدود می باشد
Lockedمسدود شدهاجباریbooleanحساب مسدود شده را نمی توان استفاده کرد
InActivityReasonعلت مسدود شدناختیاریstring
ReferenceKeyشناسه مرجعسیستمیstringمخصوص استفاده در سایر سیستم ها
DebtDiffمانده بدهکارفقط خواندنیdecimal
DebtDiffمانده بستانکارفقط خواندنیdecimal
Diffماندهفقط خواندنیdecimalمانده بدهکار منهای مانده بستانکار
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران


متد ایجاد

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Detail/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد تفصیلی در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد


DetailCode: 
Title: محمد محمدی - سامیار
DetailGroupId: 11
ِCheque_BankId: 
Person_PersonType: 1
Person_Name: محمد محمدی
Person_FirstName: محمد
Person_LastName: محمدی
Person_Brand: سامیار
Person_NationalCode: 09954525124
Person_EconomicCode: 
Person_RegisterNo: 
Person_Address: خ پیروزی
Person_Phone: 
Person_Fax: 
Person_Mobile: 09122111111
Person_Email: a@b.com
Person_PostalCode: 
Person_AccountNumber: 
Person_ShebaNumber: 
Person_CardNumber: 
Person_Ceo: 
Person_FinantionalManager: 
Person_ChequeCredit: 
Person_AccountCredit: 
Person_CreditControlType: 
Person_Desc: 
Locked: false
IsSecret: false
InActivityReason: 
CityId: 
Person_TaxStatus: 


پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود.


{
 "Person_PersonTypeStr": "شخص",
 "Person_TaxStatusStr": null,
 "LockedStr": "خیر",
 "IsSecretStr": "خیر",
 "Message": "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
 "MessageType": 3,
 "FullCode": "1006",
 "DebtDiff": 0.0,
 "CreditDiff": 0.0,
 "Diff": 0.0,
 "Cheque_Bank_Title": null,
 "Cheque_Bank_FullCode": null,
  "StateId": null,
 "State_Title": null,
 "City_Title": null,
  "ReferenceKey": null,
 "CreatedDate": null,
 "CreatedUserID": null,
 "ModifiedDate": null,
 "ModifiedUserID": null,
 "DetailId": 248,
"DetailGroup": null,
"DetailGroupId": 4,
"DetailGroupTitle": "اشخاص",
 "DetailCode": 6,
 "Title": "محمد محمدی - سامیار",
 "Cheque_BankId": null,
 "Person_PersonType": 1,
 "Person_Name": "محمد محمدی",
 "Person_FirstName": "محمد",
 "Person_LastName": "محمدی",
 "Person_Brand": "سامیار",
 "Person_NationalCode": "09954525124",
 "Person_EconomicCode": null,
 "Person_RegisterNo": null,
 "Person_Address": "خ پیروزی",
 "Person_Phone": null,
 "Person_Fax": null,
 "Person_Mobile": "09122111111",
 "Person_Email": "a@b.com",
 "Person_PostalCode": null,
 "Person_AccountNumber": null,
 "Person_CardNumber": null,
 "Person_ShebaNumber": null,
 "Person_Ceo": null,
 "Person_FinantionalManager": null,
 "Person_ChequeCredit": null,
 "Person_AccountCredit": null,
 "Person_Desc": null,
 "Locked": false,
 "InActivityReason": null,
 "IsSecret": false,
 "CityId": null,
 "Person_TaxStatus": null
}


دریافت لیست گروههای تفصیلی

برای دریافت لیست گروههای تفصیلی و تفصیلی2 از درخواست زیر استفاده کنید
متد ارسال: GET

Query String Parameters:

domain: DetailGroup
parentId: -1
view: 0
خروجی:

[
{value: 0, text: "", data: "0,0"}  
{value: 1, text: "اموال", data: "31,1"}  
{value: 2, text: "چک", data: "12,2"}  
{value: 3, text: "درآمد", data: "41,3"}  
{value: 4, text: "اشخاص", data: "11,4"}  
{value: 5, text: "عمومی", data: "91,5"}  
{value: 6, text: "نقد و بانک", data: "13,6"}  
{value: 7, text: "هزینه", data: "51,7"}  
{value: 8, text: "دسته بندی اشخاص (مدل دوم استفاده از شناور ها )", data: "81,5"}  
{value: 9, text: "مشتریان", data: "14,4"}  
{value: 18, text: "همکاران", data: "21,4"}  
{value: 20, text: "اشخاص شعبه 2", data: "17,4"}  
{value: 21, text: "پروژه ها", data: "18,1"}  
{value: 24, text: "مراکز هزینه", data: "80,7"}  
]متد ویرایش

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Detail/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش تفصیلی در زیر آمده است .
در متد ویرایش فقط DetailId اجباری می باشد .

پارامترهای ورودی ویرایش

DetailId: 248
DetailCode: 0006
Title: محمد محمدی - سامیار
Person_PersonType: 1
Person_Name: محمد محمدی
Person_FirstName: محمد
Person_LastName: محمدی
Person_Brand: سامیار
Person_NationalCode: 09954525124
Person_EconomicCode: 
Person_RegisterNo: 
Person_Address: خ پیروزی - پیروزی 42
Person_Phone: 
Person_Fax: 
Person_Mobile: 09122111111
Person_Email: a@b.com
Person_PostalCode: 
Person_AccountNumber: 
Person_ShebaNumber: 
Person_CardNumber: 
Person_Ceo: 
Person_FinantionalManager: رضا رضایی
Person_ChequeCredit: 12,000,000
Person_AccountCredit: 150,000,000
Person_CreditControlType: 
Person_Desc: 
Locked: false
IsSecret: false
InActivityReason: 
CityId: 1901000
Person_TaxStatus: 7


پارامترهای خروجی ویرایش

مشابه متد ایجاد

متد حذف
مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/ِDetail/Delete/{DetailId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف

DetailId Ex : https://app.samyarcloud2.ir/Detail/Delete/28

پارامترهای خروجی حذف

{ DetailId: 28 Message: “آیتم با موفقیت حذف شد .” MessageType: 3 }

متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Detail/Get/{DetailId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get


DetailId Ex : https://app.samyarcloud2.ir/Detail/Get/24


پارامترهای خروجی Get

مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر: https://app.samyarcloud2.ir/Detail/GetSome
روش ارسال : POST
پارامترهای ورودی GetSome
پارامتر view مقادیر زیر را می تواند داشته باشد
0 : عدم مشاهده ستونهای مانده حساب – مشاهده حسابهای مسدود شده – مشاهده اطلاعات تماس اشخاص
1 : مشاهده ستونهای مانده حساب – مشاهده حساب های مسود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص
2 : مشاهده ستونهای مانده حساب – عدم مشاهده حساب های مسود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص
3 : مشاهده حساب های مسود شده – مشاهده ستونهای مانده حساب – مشاهده اطلاعات شخص
10 : مشاهده ستونهای مانده حساب – عدم مشاهده حساب های مسدود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص
12 : مشاهده ستونهای مانده حساب – عدم مشاهده حساب های مسدود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص – فقط مشاهده حسابهای نقد و بانک
13 : مشاهده ستونهای مانده حساب – عدم مشاهده حساب های مسدود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص – فقط مشاهده حسابهای چک
14 : مشاهده ستونهای مانده حساب – مشاهده حساب های مسدود شده – عدم مشاهده اطلاعات تماس اشخاص – فقط مشاهده حسابهای اشخاص و شرکتها

MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: 1
Force: false // استفاده نشده
parameters: // استفاده نشدهپارامترهای خروجی GetSome

{
 "itemCount": 6,
 "startTime": "2019/09/01 10: 00:11.1135", // زمان دریافت درخواست در سرور
 "endTime": "2019/09/01 10: 00:11.7785", // زمان پاسخ به درخواست در سرور
 "extra": null,
 "values": [
  {
     "Person_PersonTypeStr": null,
   "Person_TaxStatusStr": null,
   "LockedStr": "خیر",
   "IsSecretStr": "خیر",
   "Message": null,
   "MessageType": 0,
    "FullCode": "1101",
   "DebtDiff": 0.0,
   "CreditDiff": 0.0,
   "Diff": 0.0,
   "Cheque_Bank_Title": null,
   "Cheque_Bank_FullCode": null,
   "StateId": null,
   "State_Title": null,
   "City_Title": null,
   "ReferenceKey": null,
   "CreatedDate": null,
   "CreatedUserID": null,
   "ModifiedDate": null,
   "ModifiedUserID": null,
   "DetailId": 90,
   "DetailCode": 1,
"DetailGroup": null,
"DetailGroupId": 4,
"DetailGroupTitle": "اشخاص",
   "Title": "وحید امیری مقدم ...",
   "Cheque_BankId": null,
   "Person_PersonType": null,
   "Person_Name": null,
   "Person_FirstName": null,
   "Person_LastName": null,
   "Person_Brand": null,
   "Person_NationalCode": null,
   "Person_EconomicCode": null,
   "Person_RegisterNo": null,
   "Person_Address": null,
   "Person_Phone": null,
   "Person_Fax": null,
   "Person_Mobile": null,
   "Person_Email": null,
   "Person_PostalCode": null,
   "Person_AccountNumber": null,
   "Person_CardNumber": null,
   "Person_ShebaNumber": null,
   "Person_Ceo": null,
   "Person_FinantionalManager": null,
   "Person_ChequeCredit": null,
   "Person_AccountCredit": null,
   "Person_Desc": null,
   "Locked": false,
   "InActivityReason": null,
   "IsSecret": false,
   "CityId": null,
   "Person_TaxStatus": null
  }
  ,...
 ]
}متد گرفتن تفصیلی های یک گروه تفصیلی خاص (GetSomeByMasterId)

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Detail/GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST
تفصیلی های ذیل یک گروه تفصیلی خاص را برمی گرداند


پارامترهای ورودی GetSomeByMasterId

MasterId: 24 // شناسه گروه تفصیلی
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: 1 // مشابه متد GetSome
Force: false // استفاده نشده
parameters: // استفاده نشدهپارامترهای خروجی GetSomeByMasterId

مشابه GetSomeمتد جستجو (GetSomeByMasterIdAndParams)

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Detail/GetSomeByMasterIdAndParams
روش ارسال : POST
از این متد برای جستجوی تفصیلی استفاده می شود .


پارامترهای ورودی GetSomeByMasterIdAndParams

MasterId: 95 //شناسه گروه تفصیلی
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: Title // مرتب سازی بر اساس فیلد
Order: asc // صعودی یا نزولی
View: 3 // در GetSome توضیح داده شده است
Force: true // سیستمی
parameters: 
{
 "params": null, // استفاده نشده
 "filter": {
  "FromFullCode": "72010001", // کد تفصیلی از
  "ToFullCode": "72010001", // کد تفصیلی تا
  "Title": "ا", // عنوان شامل
  "Person_Mobile": "0912", // موبایل شامل
  "Person_Address": "پیروزی", // آدرس شامل
  "FromPerson_AccountCredit": "1000", // اعتبار حساب از
  "ToPerson_AccountCredit": "1000000000.00", // اعتبار حساب تا
  "FromPerson_ChequeCredit": "10000", // احتبار چک از
  "ToPerson_ChequeCredit": "500000000", // اعتبار چک تا
 }
}پارامترهای خروجی GetSomeByMasterIdAndParams

مشابه GetSome

Powered by BetterDocs