تغییر از روش ادواری به دائمی و برعکس

اهمیت حسابداری شرکت های بازرگانی زمانی اهمیت پیدا می کند که یک حسابدار بازرگانی می بایست بر طبق استاندارد شماره 8 موجودی مواد و کالا را در سیستم نرم افزاری وارد کند و این امر طی دو روش ادواری و دائمی قابل اجرا می باشد، که با توجه به اهمیت این موضوع یک مقاله خاص طی تفاوت سیستم ادواری و دائمی در نرم افزار حسابداری آنلاین توضیح داده شده است.
شما می توانید در ابتدای سال مالی تصمیم بگیرید که در همان سال مالی از سیستم ادواری استفاده کنید یا دائمی .
این کار را با انتخاب نوع حسابداری در تعریف سال مالی می توانید انجام دهید .
اهمیت این انتخاب زمانی بیشتر می باشد که تغییر در طی مسیر برای یک مجموعه حسابداری بسیار سخت و گاها مقرون به صرفه نیست.

به هر حال در صورتی که در بین سال تصمیم گرفتید سیستم حسابداری را از ادواری به دائمی یا برعکس تغییر دهید باید تمام سند هایی که بر روی برگه های زیر صادر شده است حذف کنید:

  • رسید
  • حواله
  • انتقال
  • تعدیل
  • خرید
  • برگشت از خرید
  • فروش
  • برگشت از فروش
  • تولید

Powered by BetterDocs