برگه حواله3. برگه حواله: برای خروج کالا از انبار از برگه حواله استفاده می شود.


برگه حواله در حالت دو مرحله ای در ماژول بازرگانی داخل فاکتور فروش ایجاد میگردد، بدین صورت که پس از ثبت فاکتور می توانید از گزینه ایجاد حواله در گوشه سمت راست کادر استفاده کنید, با کلیک بر روی این گزینه حواله به صورت اتومات صادر خواهد شد و نیازی به ثبت حواله در قسمت برگه حواله ها نمی باشد.


از قسمت برگه حواله در انبار فقط به منظور ارسال کالا استفاده می شود.

نحوه ثبت حواله مانند ثبت رسید است فقط هنگام ثبت رسید و حواله در انتخاب انبار ورود کالا(رسید) و خروج کالا (حواله) دقت کنید.

Powered by BetterDocs