برگه تعدیل


برگه تعدیل: به منظور کسر و اضافه کردن موجودی یک کالا در یک انبار از برگه تعدیل استفاده می شود.


به این صورت که با انتخاب گزینه جدید در سر فصل تعدیل هدر  تعدیل برای شما باز می شود و در ابتدا از شما نوع تعدیل (کسر و یا اضافه) از شما پرسیده می شود.با انتخاب گزینه مورد نظر و پر کردن سایر آیتم ها شما وارد جدول انتخاب کالا خواهید شد که در این جدول شما می بایست انبار و کالا و تعداد آن را مشخص کنید.

Powered by BetterDocs