باز کردن برگه های قفل شده با صدور سند

در صورتی که حسابداری دائمی باشد صدور سند بر روی برخی از برگه ها می تواند برخی از برگه های دیگر را قفل کند.

قبل از اینکه شرایط قفل شدن توضیح داده شود باید دو اصطلاح تعریف شود:

1- برگه های ورودی


برگه هایی هستند که موجودی انبار را افزایش می هند . شامل :

 • رسید
 • انتقال به
 • تعدیل اضافه
 • خرید
 • رسید تولید

  2- برگه های خروجی

  برگه هایی هستند که موجودی انبار را کاهش می هند . شامل :
 • حواله
 • انتقال از
 • تعدیل کسر
 • فروش
 • حواله مصرف

  در صورتی که برای یک برگه خروجی در حسابداری دائمی سند صادر شود همه برگه های ورودی قبل و یا هم زمان با این برگه قفل می شود .

  برای اینکه قفل یک برگه را باز کنید باید برگه های خروجی هم زمان یا بعد از آن برگه را پیدا کنید و سند همه آنها را حذف کنید .

 • نکته : در حالت دو مرحله ای که برگه رسید توسط فاکتور خرید ریالی می شود به تاریخ برگه خرید ممکن است قفل شود حتی در زمانی که بعد از آن سندی وجود ندارد.

Powered by BetterDocs