نام موجودیت :انبار
نام سیستمی : Warehouse
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Warehouse
کلید اصلی : WarehouseId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت انبار در زیر آمده است.

ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
WarehouseIdشناسه انبارسیستمیintکلید اصلی
Codeکد انبارسیستمیint
Titleعنواناجباریstring
WarehouseKeeperانبارداراختیاریstring
WarehouseTypeنوع انباراجباریint1- عادی
2- امانی
DetailIdشناسه حساب موجودیاجباری مشروطintتفصیلیاگر حسابداری دائمی باشد اجباری است
Detail_FullCodeکد کامل حساب موجودیفقط خواندنیstringتفصیلی
Detail_Titleعنوان حساب موجودیفقط خواندنیstringتفصیلی
Detail_LedgerFloatableشناورپذیرفقط خواندنیbooleanمعین
FloatAccountIdشناسه حساب شناوراجباری مشروطintحساب شناوراگر حساب موجودی شناورپذیر باشد اجباری است
FloatAccount_FullCodeکد حساب شناورفقط خواندنیstringحساب شناور
FloatAccount_Titleعنوان حساب شناورفقط خواندنیstringحساب شناور
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران


متد ایجاد

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ِWarehouse/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد انبار در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ایجاد
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
Title: انبار مرکزی
WarehouseType: 1
WarehouseKeeper: محمد محمدی
DetailId: 191
FloatAccountId:

پارامترهای خروجی ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود.

{
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
  Message: "آیتم با موفقیت اضافه شد ." ,
  MessageType: 3 ,

 "WarehouseId": 5,
 "Title": "انبار مرکزی",
 "WarehouseKeeper": "محمد محمدی",
 "WarehouseType": 1,
 "Code": 1,

 "DetailId": 191,
 "Detail_FullCode": "14010004",
 "Detail_Title": "موجودی بازرگانی",
 "Detail_LedgerFloatable": false,

 "FloatAccountId": null,
 "FloatAccount_FullCode": null,
 "FloatAccount_Title": null,

 "CreatedDate": "2018-06-27T15:35:57.9907187",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-09-04T09:07:27.6351326",
 "ModifiedUserID": 2
}


متد ویرایش

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Warehouse/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی ویرایش
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
  WarehouseId: 5
  Title: انبار مرکزی
  WarehouseKeeper: محمد محمدی
  DetailId: 191
  FloatAccountId:

پارامترهای خروجی ویرایش
مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ِWarehouse/Delete/{WarehouseId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف
DetailId Ex : https://accounting.samyar.cloud/WarehouseId/Delete/28 

پارامترهای خروجی حذف
// پارامترهای خروجی به صورت جیسون دریافت می شود
{
WarehouseId: 28
Message: "آیتم با موفقیت حذف شد ."
MessageType: 3
}


متد گرفتن یک آیتم (Get)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Warehouse/Get/{WarehouseId}
متد ارسال : GET
این متد کلید یک موجودیت را دریافت کرده و مقادیر مربوط با آن را برمی گرداند .

پارامترهای ورودی Get
GoodsId Ex : https://accounting.samyar.cloud/Warehouse/Get/24 

پارامترهای خروجی Get
مشابه متد ایجاد

متد گرفتن همه آیتم ها (GetSome)

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/Warehouse/GetSome
روش ارسال : POST

پارامترهای ورودی GetSome
// پارامترهای ورودی به صورت Form Data ارسال می شود
MasterId: 0 // استفاده نشده
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: // استفاده نشده
Order: // استفاده نشده
View: // استفاده نشده
Force: false // سیستمی

پارامترهای خروجی GetSome
{
 "itemCount": 7,
 "values": [
  {

   "Title": "انبار مرکزی",
   "WarehouseId": 5,
   "WarehouseKeeper": "محمد محمدی",
   "WarehouseType": 1,
   "Code": 1,

   "DetailId": 191,
   "Detail_FullCode": "14010004",
   "Detail_Title": "موجودی بازرگانی",
   "Detail_LedgerFloatable": false,

   "FloatAccountId": null,
   "FloatAccount_FullCode": null,
   "FloatAccount_Title": null,
   "FloatAccount_Lookup": "",

   "CreatedDate": "2018-06-27T15:35:57.9907187",
   "CreatedUserID": 2,
   "ModifiedDate": "2019-09-04T09:26:20.4100797",
   "ModifiedUserID": 2
  },
  ...
 ],
 "startTime": "2019-09-04T09:35:59.9483159+04:30",
 "endTime": "2019-09-04T09:35:59.9483192+04:30"
 "extra": null
}


Powered by BetterDocs