افزودن اشخاص6 . اشخاص:


تعریف اشخاص جدید علاوه بر قسمت حسابداری در قسمت بازرگانی نیز قابل انجام می باشد.


با کلیک بر روی گزینه اشخاص شما می توانید به صورت میانبر به قسمت تعریف حساب های تفصیلی در حساب کل و معین جاری اشخاص رفته و شخص مورد نظر خود را تعریف کنید.نکته: در این قسمت شما فقط می توانید در حساب معین جاری اشخاص شخص مورد نظر را  تعریف کنید و در صورتی که بخواهید در سایر حساب های کل شخصی را تعریف نمایید می بایست از سر فصل حسابداری اقدام کنید.

Powered by BetterDocs