آیتم پیش فاکتور


نام موجودیت :آیتم پیش فاکتور
نام سیستمی : ProformaItem
مسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/ProformaItem
کلید اصلی : ProformaItemId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت آیتم پیش فاکتور در زیر آمده است.


ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
ProformaItemIdشناسهسیستمیintکلید اصلی (داخلی)
ProformaIdشناسه پیش فاکتوراجباریintپیش فاکتور
Proforma_Numberشماره پیش فاکتورسیستمیintپیش فاکتور
WarehouseIdشناسه انباراجباریintانبار
Warehouse_Codeشماره انبارفقط خواندنیintانبار
Warehouse_Titleعنوان انبارفقط خواندنیstringانبار
GoodsIdشناسه کالااجباریintکالا
Goods_FullCodeکد کالافقط خواندنیstringکالا
Goods_Titleعنوان کالافقط خواندنیstringکالا
HasVATمشمول مالیاتسیستمیbooleanکالا مشمول مالیات است
BaseUnitIdشناسه واحد اصلیسیستمیintواحد کالا
BaseUnit_Titleعنوان واحد اصلیفقط خواندنیstringواحد کالا
BaseAmountمقدار بر اساس واحد اصلیسیستمیdecimalمثال : 1200 گرم معادل 1.2 کیلوگرم می باشد . در این مثال واحد اصلی کیلوگرم و واحد فرعی گرم است . مقدار بر اساس واحد اصلی 1.2 می باشد
UnitIdشناسه واحداجباریintواحد کالا
Unit_Titleعنوان واحدفقط خواندنیstringواحد کالا
Amountمقدار کالااجباریintواحد کالا
DiscountPriceمبلغ تخفیف قلماختیاریdecimalاز درصد و مبلغ فقط یکی باید پر شود
DiscountPriceدرصد تخفیف قلماختیاریdecimalاز درصد و مبلغ فقط یکی باید پر شود
PureDiscountدرصد یا مبلغ تخفیففقط خواندنیdecimalجهت استفاده داخلی
Priceمبلغاجباریdecimalمبلغ یک واحد از کالا
PriceList DiscountPriceتخفیف لیست قیمتفقط خواندنیdecimalلیست قیمت
PriceLockedقفل قیمتفقط خواندنیbooleanلیست قیمت
PriceLockedقفل قیمتفقط خواندنیbooleanلیست قیمت
Descriptionشرخ آیتماختیاریstring
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران

متد ایجاد

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ProformaItem/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد هدر یک فاکتور جدید در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی متد ایجاد


ProformaItemId: -1 // برای ایجاد باید -1 باشد
ProformaId: 25 // شناسه هدر
WarehouseId: 5
GoodsId: 7
UnitId: 8
Amount: 2
Price: 100000000
DiscountPrice: 6000000
DiscountPercent: 3
Description: تخفیف بابت خوش حسابی
پارامترهای خروجی متد ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 ، در صورتی که با اخطار انجام شود عدد 2 و در صورتی که با خطا مواجه شده و انجام نشود برابر 1 خواهد بود.


{
 "Message": "متن خطا",
 "MessageType": 2,
 "ProformaItemId": 28,
 "ProformaId": 25,
 "Proforma_Number": 22,
 "Warehouse_Code": 1,
 "Warehouse_Title": "انبار مرکزی",
 "Goods_FullCode": "10031",
 "Goods_Title": " لباس شویی 1200 دور",
 "Goods_Lookup": "7;#10031 - لباس شویی 1200 دور;#8",
 "Unit_Title": "دستگاه",
 "BaseUnitId": 8,
 "BaseUnit_Title": "دستگاه",
 "BaseAmount": 2.000000000000,
 "PureDiscount": 3.00,
 "PriceLocked": false,
 "PriceListDiscountPrice": 0.0,
 "CreatedDate": "2019-09-01T12:58:02.907481",
 "CreatedUserID": 2,
 "ModifiedDate": "2019-09-01T12:58:02.9074918",
 "ModifiedUserID": 2,
 "Amount": 2.000000,
 "WarehouseId": 5,
 "GoodsId": 7,
 "UnitId": 8,
 "Price": 100000000.00000000,
 "DiscountPrice": 6000000.00000000,
 "DiscountPercent": 3.00,
 "HasVAT": true,
 "Description": null
}

متد ویرایش

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ProformaItem/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش آیتم فاکتور جدید در زیر آمده است .
نکته : در صورتی که DiscountPercent خالی باشد تخفیف ریالی و در صورتی که پر باشد تخفیف درصدی در نظر گرفته می شود .

پارامترهای ورودی ویرایش


ProformaItemId: 28
ProformaId: 25
WarehouseId: 5
GoodsId: 7
UnitId: 8
Amount: 1
Price: 100000000
DiscountPrice: 3000000
DiscountPercent: 3
PureDiscount: 3
DiscountType: 
Description: 
پارامترهای خروجی ویرایش


مشابه متد ایجاد

متد حذف

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ProformaItem/Delete/{ProformaItemId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی حذف


ProformaItemId
Ex : https://accounting.samyar.cloud/ProformaItem/Delete/28
پارامترهای خروجی حذف


{
ProformaItemId: 28
Message: "آیتم با موفقیت حذف شد ."
MessageType: 3
}

متد گرفتن همه آیتم های یک فاکتور

مسیر : https://accounting.samyar.cloud/ProformaItem/GetSomeByMasterId
روش ارسال : POST
نکته : پارامتر MasterId بایستی با ProformaId پر شود

پارامترهای ورودی


MasterId: 25 // شناسه فاکتور
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: // استفاده نشده
Order: // استفاده نشده
View: 1 // استفاده نشده
Force: false // استفاده نشده
parameters:
پارامترهای خروجی


{
 "itemCount": 1,
 "values": [
  {
   "Proforma_Number": 22,
   "Warehouse_Code": 5,
   "Warehouse_Title": "انبار مواد اولیه",
   "Goods_FullCode": "14012",
   "Goods_Title": "قفل",
   "Unit_Title": "عدد ",
   "BaseUnitId": 1,
   "BaseUnit_Title": "عدد ",
   "BaseAmount": 500.000000000000,
   "PureDiscount": 120.00000000,
   "PriceLocked": false,
   "PriceListDiscountPrice": 0.0,
   "CreatedDate": "2018-09-08T10:04:50.7163061",
   "CreatedUserID": 2,
   "ModifiedDate": "2019-09-01T11:58:03.9605961",
   "ModifiedUserID": 2,
   "ProformaItemId": 27,
   "ProformaId": 25,
   "Amount": 500.000000,
   "WarehouseId": 9,
   "GoodsId": 36,
   "UnitId": 1,
   "Price": 10000.00000000,
   "DiscountPrice": 120.00000000,
   "DiscountPercent": null,
   "HasVAT": true,
   "Description": null
  }
 ],
 "startDate": "2019-09-01T13:41:43.442497+04:30",
 "endDate": "2019-09-01T13:41:44.7235019+04:30",
 "extra": null
}

Powered by BetterDocs