آیتم برگه دریافتنام موجودیت : آیتم  برگه دریافت
نام سیستمی : ReceiptItem
مسیر api ها : https://app.samyarcloud1.ir/ ReceiptItem
کلید اصلی : ReceiptItemId

ویژگیها (properties)

لیست فیلدهای موجودیت آیتم برگه دریافت در زیر آمده است .

ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرح
ReceiptItemIdشناسهسیستمیint کلید اصلی (داخلی)
ReceiptIdشناسه برگه دریافتاجباریintبرگه دریافت 
Receipt_DocumentStatusوضعیت صدور سند برگه دریافتسیستمیintبرگه دریافتسند نداردسند دارد
Receipt_Numberشماره برگه دریافتسیستمیintبرگه دریافت 
Typeنوعاجباریint نقدچک
TypeNameنام نوعفقط خواندنیstring  
ReceiptItemNumberشماره چک یا نقداجباری مشروطstring در صورتی که چک باشد اجباری است
ReceiptItemDateتاریخ سررسید چکاجباریdate  
Priceمبلغ نقد یا چکاجباریdecimal  
DetailIdشناسه حساب دریافت کنندهاجباریintتفصیلی 
Detail_FullCodeکد کامل حساب دریافت کنندهفقط خواندنیstringتفصیلی 
Detail_Titleعنوان حساب دریافت کنندهفقط خواندنیstringتفصیلیسیستمی و فقط خواندنی
Level5Idشناسه تفصیلی 2 دریافت کنندهاجباری مشروطintتفصیلیاگر معین تفصیلی 2 پذیر باشد اجباری می باشد
Level5_FullCodeکد کامل تفصیلی 2 دریافت کننتدهفقط خواندنیstringتفصیلی 
Level5_Titleعنوان تفصیلی 2 دریافت کنندهفقط خواندنیstringتفصیلیفقط خواندنی
Ledger_FullCodeکد کامل معین دریافت کنندهفقط خواندنیstringمعین 
Ledger_Titleعنوان معین دریافت کنندهفقط خواندنیstringمعین 
Ledger_Idشناسه معین دریافت کنندهاجباریintمعین 
ChequeBankIdشناسه بانک چکاختیاریint  
ChequeBank_Titleعنوان بانک چکفقط خواندنیstring  
ChequeAccountNumberشماره حساب چکاختیاریstring  
ChequeAccountOwnerنام صاحب چکاختیاریstring  
CashPaymentTypeنوع پرداختاختیاریint 1 = آنلاین
2 = فیش یا کارت به کارت
CashPaymentSubTypeریز نوع پرداختاختیاریint null = پرداخت نشده
آنلاین = 1
کارت به کارت = 2,
POS = 3,
فیش = 4,
USSD = 5,
انتقال = 6
CashTransferTypeنوع انتقالاختیاریint 1 = عادی
2 = ساتنا 3 = پایا
ChequeCityشهر چکاختیاریstring  
CashPayerپرداخت کنندهاختیاریstring  
CashCardNumberشماره کارت پرداخت کنندهاختیاریstring  
CashReferenceNumberشماره مرجعاختیاریstring  
CashFichNumberشماره فیش واریزیاختیاریstring  
CashReceiverNumberشماره دریات کنندهاختیاریstring  
CashTrackingNumberشناسه ردگیریاختیاریstring  
CashTerminalNumberشماره پایانهاختیاریstring  
CashAccountNumberشماره حساب پرداخت آنلایناختیاریstring  
CashMobileشماره موبایل پرداخت آنلاین(ussd)اختیاریstring  
LatestChequeHistoryIdشناسه آخرین سابقه چکسیستمیInt  
CreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdate  
CreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربران 
ModifiedDateتاریخ ویرایشسیستمیdate  
ModifiedUserIDشناسه کاربر ویرایش کنندهاجباریintکاربران متد گرفتن همه آیتم های یک برگه دریافت

مسیر:  https://app.samyarcloud1.ir/ReceiptItem/GetSomeByMasterId
روش ارسال:  POST
نکته : پارامتر MasterId بایستی با ReceiptId پر شود

پارامترهای ورودی

MasterId: 25 // شناسه برگه دریافت
Skip: 0 // استفاده نشده
Take: 10000 // حداکثر تعداد آیتم برگشتی
OrderField: // استفاده نشده
Order: // استفاده نشده
View: 1 // استفاده نشده
Force: false // استفاده نشده
parameters:پارامترهای خروجی

{
 "itemCount": 1,
 "values": [
  {
   ReceiptItemId: 9
   ReceiptId: 7
   Receipt_Number: 5
   Receipt_DocumentStatus: 2
   Type: 2
   TypeName: "چک"
   ReceiptItemNumber: "12453"
   ReceiptItemDate: "2019-01-21T00:00:00"
   DetailId: 88
   Detail_FullCode: "121"
   Detail_Title: "اسناد دریافتنی نزد صندوق ..."
   Level5Id: 0
   Level5_FullCode: "01"
   Level5_Title: ""
   LedgerId: 41
   Ledger_FullCode: "111202"
   Ledger_Title: "اسناد دریافتنی"
   PaymentId : null
   Price: 10900000
   ChequeBankId: null
   ChequeBank_Title: null
   ChequeAccountNumber: null
   ChequeAccountOwner: null
   ChequeCity: null
   LatestChequeHistoryId: null
   CashPayer: null
   CashCardNumber: null
   CashReferenceNumber: null
   CashFichNumber: null
   CashReceiverNumber: null
   CashTrackingNumber: null
   CashTerminalNumber: null
   CashAccountNumber: null
   CashPaymentSubType: null
   CashMobile: null
   CashTransferType: null
   CashPaymentType: null
   CreatedDate: "2018-09-05T15:23:10.4743376"
   CreatedUserID: 2
   ModifiedDate: "2018-09-05T15:23:10.4743376"
   ModifiedUserID: 2
   Message: null
   MessageType: 0
  }
 ],
 "startDate": "2019-09-01T13:41:43.442497+04:30",
 "endDate": "2019-09-01T13:41:44.7235019+04:30",
 "extra": null
}


متد ایجاد

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/ReceiptItem/Create
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ایجاد هدر برگه دریافت در زیر آمده است .

پارامترهای ورودی متد ایجاد

Type: 1
ReceiptId: 0
Receipt_Lookup: 39
ReceiptItemNumber: 10
ReceiptItemDate: 
Price: 850000
ChequeBankId: 0
ChequeBank_Lookup: 
ChequeAccountNumber: 
ChequeAccountOwner: 
ChequeCity: 
DetailId: 0
Detail_Lookup: 1;#131 - صندوق مرکزی ;#
Level5Id: 0
LedgerId: 0
Ledger_Lookup: 1;#111001 - صندوق ها;#{"HasDetail":true,"HasLevel5":false}
CashPayedPrice: 0
CashPayer: 
CashCardNumber: 
CashReferenceNumber: 
CashFichNumber: 
CashReceiverNumber: 
CashTrackingNumber: 
CashTerminalNumber: 
CashAccountNumber: 
CashPaymentSubType: -1
CashMobile: 
CashTransferType: 


پارامترهای خروجی متد ایجاد

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 و در صورتی که با خطا مواجه شود برابر 1 می باشد .

{
CashAccountNumber: null,
CashCardNumber: null,
CashFichNumber: null,
CashMobile: null,
CashPayer: null,
CashPaymentSubType: -1,
CashPaymentSubTypeStr: "",
CashPaymentType: null,
CashReceiverNumber: null,
CashReferenceNumber: null,
CashTerminalNumber: null,
CashTrackingNumber: null,
CashTransferType: null,
ChequeAccountNumber: null,
ChequeAccountOwner: null,
ChequeBank: null,
ChequeBankId: null,
ChequeBank_Lookup: "",
ChequeBank_Title: null,
ChequeCity: null,
CreatedDate: "2020-10-13T10:10:02.6785505",
CreatedUserID: 2,
Detail: null,
DetailId: 1,
Detail_FullCode: "131",
Detail_Lookup: "1;#131 - صندوق مرکزی ",
Detail_Title: "صندوق مرکزی ",
LatestChequeHistoryId: null,
Ledger: null,
LedgerId: 1,
Ledger_FullCode: "111001",
Ledger_Lookup: "1;#111001 - صندوق ها",
Ledger_Title: "صندوق ها",
Level5: null,
Level5Id: 0,
Level5_FullCode: "",
Level5_Lookup: "",
Level5_Title: "",
Message: "آیتم با موفقیت اضافه شد .",
MessageType: 3,
ModifiedDate: "2020-10-13T10:10:02.6785711",
ModifiedUserID: 2,
PaymentId: null,
Price: 850000,
Receipt: null,
ReceiptId: 39,
ReceiptItemDate: null,
ReceiptItemId: 25,
ReceiptItemNumber: "10",
Receipt_DocumentStatus: 1,
Receipt_Lookup: "39;#29",
Receipt_Number: 29,
Type: 1,
TypeName: "نقد"
}متد ویرایش

مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/ReceiptItem/Update
متد ارسال : POST
نمونه پارامترهای ارسالی جهت ویرایش هدر آیتم دریافت در زیر آمده است .


پارامترهای ورودی متد ویرایش

Type: 1
ReceiptId: 39
Receipt_Lookup: 39;#29
ReceiptItemNumber: 10
ReceiptItemDate: 
Price: 860000
ChequeBankId: 
ChequeBank_Lookup: 
ChequeAccountNumber: 
ChequeAccountOwner: 
ChequeCity: 
DetailId: 1
Detail_Lookup: 1;#131 - صندوق مرکزی 
Level5Id: 0
LedgerId: 1
Ledger_Lookup: 1;#111001 - صندوق ها
CashPayedPrice: 0
CashPayer: 
CashCardNumber: 
CashReferenceNumber: 
CashFichNumber: 
CashReceiverNumber: 
CashTrackingNumber: 
CashTerminalNumber: 
CashAccountNumber: 
CashPaymentSubType: -1
CashMobile: 
CashTransferType: 
CashPaymentType: 
ReceiptItemId: 25
Message: پارامترهای خروجی متد ویرایش

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 و در صورتی که با خطا مواجه شود برابر 1 می باشد .

مشابه ایجاد


متد حذف


مسیر : https://app.samyarcloud2.ir/Receipt/Delete/{ReceiptId}
متد ارسال : POST

پارامترهای ورودی متد حذف

ReceiptId
Ex : https://app.samyarcloud2.ir/ReceiptItem/Delete/24


پارامترهای خروجی متد حذف

در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود MessageType برابر 3 و در صورتی که با خطا مواجه شود برابر 1 می باشد .

{
 مشابه ایجاد (با مقادیر خالی) حاوی شناسه آیتم حذف شده
}

Powered by BetterDocs