آموزش پیوست فایل

در ویدئوی زیر امکان پیوست فایل به اسناد و برگه تنخواه آموزش داده شده است.

Powered by BetterDocs