آموزش بستن حساب ها و انتقال به سال جدید

بستن حساب

در قوانین و استاندارد های حسابداری، عنوان سال مالی بسیار به کار رفته است و در قوانین مالیاتی ایران نیز سال مالی همان سال شمسی تعریف شده که از ابتدای فروردین هر سال و تا پایان اسفند ماه همان سال ادامه خواهد داشت.

مفاهیم دیگر مانند سود و زیان هم در قالب یک دوره مالی معنا پیدا میکند و همچنین مفهوم حساب های موقت و دائم مطرح میشود، که به این معنی است که حساب های موقت همان حساب های سود و زیانی بوده و باید در پایان سال صفر و به حساب خلاصه سود زیان و نهایتا به سود و زیان انباشته انتقال یابند.

حساب های دائم نیز در پایان سال موقتا به حساب تراز اختتامیه بسته و با حساب تراز افتتاحیه در ابتدای سال مالی جدید ایجاد می شوند که درواقع مانده حساب های موقت به سال مالی جدید منتقل نشده، اما مانده حساب های دائم به سال مالی جدید منتقل میگردد.


به زبان دیگر حساب های موقت متعلق به هر سال مالی به صورت مستقل بوده اما حساب های دائم در تمام سال ها استمرار دارند.

از این بابت و در همین رابطه ویدئو ای تهیه شده است که بستن حساب ها و انتقال به سال جدید در نرم افزار آنلاین لیام را به شما آموزش میدهد.


Powered by BetterDocs