نقد و بانک

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

میز کار

ورود به قسمت نقد و بانکاگر در هر یک از قسمتهای دیگر ماژول های نرم افزار لیام باشید ابتدا بایستی به صفحه نقد و بانک وارد شوید.برای ورود به میز کار نقد و بانک ابتدا بایستی بر روی ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

چک های دریافتی و پرداختی

3. گزارش لیست چک های دریافتی و پرداختی و انجام عملیات بر روی آنها:پس از ثبت چک های دریافتی و پرداختی به منظور پیگیری اطلاعات چک های ثبت شده، دریافت گزارش، انجام عملیاتی همچون وصول چک، ثبت پاس چک، ...