مستندات API

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

فاکتور فروش

نام موجودیت : فاکتور فروشنام سیستمی : Invoiceمسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Invoiceکلید اصلی : InvoiceId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت هدر فاکتور فروش در زیر آمده است. ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحInvoiceIdشناسهسیستمیintکلید اصلی (داخلی)SheetNumberشماره برگهسیستمیintشماره فاکتورSheetDateتاریخ فاکتوراجباریdateDetailIdشناسه مشتریاجباریintتفصیلیDetail_FullCodeکد کامل ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

آیتم فاکتور فروش

نام موجودیت :آیتم فاکتور فروشنام سیستمی : InvoiceItemمسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/InvoiceItemکلید اصلی : InvoiceItemId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت آیتم فاکتور فروش در زیر آمده است. ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحInvoiceItemIdشناسهسیستمیintکلید اصلی (داخلی)InvoiceIdشناسه فاکتور فروشاجباریintفاکتور فروشInvoice_Numberشماره فاکتور فروشسیستمیintفاکتور ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

پیش فاکتور

نام موجودیت : پیش فاکتورنام سیستمی : Proformaمسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Proformaکلید اصلی : ProformaId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت هدر پیش فاکتور در زیر آمده است . ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحProformaIdشناسهسیستمیintکلید اصلی (داخلی)SheetNumberشماره برگهسیستمیintشماره فاکتورSheetDateتاریخ فاکتوراجباریdateDetailIdشناسه مشتریاجباریintتفصیلیDetail_FullCodeکد کامل ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

آیتم پیش فاکتور

نام موجودیت :آیتم پیش فاکتورنام سیستمی : ProformaItemمسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/ProformaItemکلید اصلی : ProformaItemId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت آیتم پیش فاکتور در زیر آمده است. ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحProformaItemIdشناسهسیستمیintکلید اصلی (داخلی)ProformaIdشناسه پیش فاکتوراجباریintپیش فاکتورProforma_Numberشماره پیش فاکتورسیستمیintپیش ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

کالا

نام موجودیت :کالانام سیستمی : Goodsمسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Goodsکلید اصلی : GoodsId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت کالا در زیر آمده است. ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحGoodsIdکد کالاسیستمیintکلید اصلیCodeکد کالااجباریintبرای ایجاد کد کالا باید کد گروه و زیر ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

واحد کالا

نام موجودیت :واحدنام سیستمی : Unitمسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Unitکلید اصلی : UnitId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت کالا در زیر آمده است. ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحUnitIdشناسه واحدسیستمیintکلید اصلیTitleعنواناجباریstringUnitTypeنوعاجباریint1- اصلی2- فرعیBaseUnitIdشناسه واحد اصلیاجباری مشروطintواحدفقط برای واحد فرعی اجباری ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

انبار

نام موجودیت :انبارنام سیستمی : Warehouseمسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/Warehouseکلید اصلی : WarehouseId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت انبار در زیر آمده است. ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحWarehouseIdشناسه انبارسیستمیintکلید اصلیCodeکد انبارسیستمیintTitleعنواناجباریstringWarehouseKeeperانبارداراختیاریstringWarehouseTypeنوع انباراجباریint1- عادی2- امانیDetailIdشناسه حساب موجودیاجباری مشروطintتفصیلیاگر حسابداری دائمی ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

گروه کالا

نام موجودیت :گروه کالانام سیستمی : GoodsGroupمسیر api ها : https://accounting.samyar.cloud/GoodsGroup[کلید اصلی : GoodsGroupId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت گروه کالا در زیر آمده است . ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحGoodsGroupIdشناسه گروه کالاسیستمیintکلید اصلیCodeکد گروه کالااجباریintTitleعنواناجباریstringCreatedDateتاریخ ایجادسیستمیdateCreatedUserIDشناسه کاربر ایجاد کنندهاجباریintکاربرانModifiedDateتاریخ ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

برگه دریافت

نام موجودیت : برگه دریافتنام سیستمی: Receiptمسیر api ها : https://app.samyarcloud2.ir/Receiptکلید اصلی : ReceiptId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت هدر برگه دریافت در زیر آمده است . ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحReceiptIdشناسهسیستمیint کلید اصلی (داخلی)ReceiptNumberشماره برگهسیستمیint  ReceiptDateتاریخ برگهاجباریdate  DetailIdشناسه مشتریاجباریintتفصیلی Detail_FullCodeکد کامل تفصیلیفقط خواندنیstringتفصیلی Detail_Titleعنوان مشتریفقط ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

حساب تفضیلی

نام موجودیت :تفصیلینام سیستمی : Detailمسیر api ها : https://app.samyarcloud2.ir/Detailکلید اصلی : DetailId ویژگیها (properties) لیست فیلدهای موجودیت تفصیلی در زیر آمده است . ویژگیعنواننوع ثبتنوعموجودیت اصلیشرحDetailIdشناسه تفصیلیسیستمیintکلید اصلیDetailCodeکد تفصیلیاجباریintبخش آخر کد تفصیلیDetailGroupIdشناسه گروه تفصیلیاجباریintDetailGroupCodeکد گروه تفصیلیسیستمیintFullCodeکد کامل ...