انبار

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

تنظیمات

4. تنظیمات: با توجه به اینکه در لیام پس از ایجاد سال مالی جدید نیازی به انتقال چک های سال مالی قبل نمیباشد (اطلاعات در لیام به صورت یکپارچه می باشد).لذا تنها یک بار نیاز هست در زمان ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

برگه رسید

2. برگه رسید: برای ثبت ورود کالا به انبار می توانید از برگه رسید استفاده نمایید. با انتخاب برگه رسید (ورود کالا) در هدر رسید ابتدا نوع رسید را باید مشخص کنید: 1. خرید و یا برگشت از فروش ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

برگه حواله

3. برگه حواله: برای خروج کالا از انبار از برگه حواله استفاده می شود. برگه حواله در حالت دو مرحله ای در ماژول بازرگانی داخل فاکتور فروش ایجاد میگردد، بدین صورت که پس از ثبت فاکتور می توانید از ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

برگه انتقال

4. برگه انتقال: به منظور انتقال یک کالا از یک انبار به انبار دیگر برگه انتقال استفاده می شود . با ورود به برگه انتقال و کلیک بر روی گزینه جدید هدر برگه انتقال برای شما باز می شود . در ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

برگه تعدیل

برگه تعدیل: به منظور کسر و اضافه کردن موجودی یک کالا در یک انبار از برگه تعدیل استفاده می شود. به این صورت که با انتخاب گزینه جدید در سر فصل تعدیل هدر  تعدیل برای شما باز می شود ...

نرم افزار حسابداری ابری لیام برای موسسات خدمات مالی

تعریف انبار

6. تعریف انبار: با انتخاب سر فصل تعاریف شما می توانید موارد ذیل را انتخاب کنید . 1-6 تعریف واحد: در این قسمت شما واحد کالای مورد نظر خود را تعریف می کنید . همچنین می توانید با انتخاب گزینه واحد ...