رسیدگی مالیاتی و ابلاغ اوراق مالیاتی

ماده ۲۰۳ تا ۲۰۹ جهت بحث ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان است.

دونوع ابلاغ وجود دارد:

ابلاغ واقعی

این ابلاغ درمحل سکونت یا محل کار به مودی بستگان مستخدمین…افرادی که رابطه استخدامی داشته باشندو حقوق بگیر باشند منظور است ابلاغ میشود.

نکته مهم..فردی که اوراق به وی تحویل داده میشود باید دارای یک ممیزی و تشخیص دهد که برگه دارای اهمیت است .

ابلاغ قانونی

هرگاه مامور مالیاتی مراجعه کرد و امتناع انجام شد یا کسی حضور نداشت الصاق انجام میگیرد که به این نوع ابلاغ نوع قانونی گویند.

درمورد اشخاص حقوقی ابلاغ به مدیران و صاحبان امضا اگر حضور نداشتند به مستخدمین یا کارکنان شرکت و بستگان موضوعیت ندارد.

تفاوت ابلاغ قانونی با ابلاغ واقعی چیست ؟

در ابلاغ قانونی اگر مودی ظرف ۳۰ روز مراجعه نکند برگه مالیات قطعی نمیشود و حق مودی از بین نمیرود‌.

ابلاغ واقعی اگر مودی ظرف ۳۰ روز مراجعه نکند این برگه قطعی میشود.

مودیان توجه کنند ابلاغ هایی که با پیامک یا تلفنی انجام میگیرد ضمانت اجرایی ندارد.

ابلاغ ها تماما درمحل فعالیت قانونی شرکت انجام می گیرد و اقامتگاه قانونی و مودیانی که محل اقامتگاه قانونی انان تغییرکرده حتما باید طی نامه ای به سازمان اطلاع رسانی صورت گیرد که برگه های ابلاغ به اقامتگاه جدید ارسال شود.

ابلاغ ها اگر توسط مامور مالیاتی انجام شد با یکبار مراجعه تحویل یا الصاق میکند.
مامور پست دو مرحله ای است اگر مامور پست مراجعه و امتناع شد این هم ابلاغ قانونی است و گاهی مامور مراجعه میکند و کسی درمرحل حاضر نیست این مامور در برگه مینویسد در این تاریخ مراجعه کردم حضور نداشتند و برگه را الصاق میکند بعد از ۱۵ روز دوباره مامور مراجعه میکند. این برگه را امضا و الصاق میکند.

پس مامور مالیاتی یکبار مراجعه و مامور پست ابلاغ آن در دو مرحله انجام میشود.

مودیان توجه کنند اعتراض به نحوه ابلاغ درهیات ۲۱۶ مطرح میشود.

انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی

۱ رسیدگی ماهیتی:

مراجع حل اختلاف مالیاتی می توانند به طور ماهوی وارد پرونده شده و رای مقتضی اعم از تایید، تعدیل، قرار رسیدگی مجدد، رفع تعرض یا تجدید دعوت صادر نمایند.

۲ – رسیدگی شکلی:

شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری فقط به آراء قطعی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی به شرحی که گفته شد رسیدگی می نمایند.

۳- رسیدگی شکلی و ماهیتی:

هیأت موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م صرفاً این وضعیت را داراست که ابتدا با وارد دانستن عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع می تواند وارد ماهیت رسیدگی شده و رای مقتضی صادر نماید؛ در غیر این صورت فقط به صورت شکلی وارد و در صورت عدم احراز نقص رسیدگی یا رعایت قانون رای مبنی بر رد شکایت صادر نماید.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی از سال ۱۳۶۰ به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین ، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تشکیل یافته است.

مطابق بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی) از تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و یا ماموران مالیاتی درصلاحیت دیوان است. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون های مالیاتی (هیات های حل اختلاف مالیاتی) در صلاحیت دیوان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *