تبصره 7 ماده 105 – بند 4 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم،کلیه اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند،مطابق قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات می باشند.
همچنین طبق ماده 106 قانون مالیات های مستقیم،درآمد مشمول مالیات(سود یا همان سودحسابداری) اشخاص حقوقی ،مبنای محاسبه و ماخذ مالیات می باشد.

در ماده 105 همان قانون عنوان شده است که،کلیه درآمدهای اشخاص حقوقی که از منابع مختلف که در ایران یا خارج از ایران عاید آنان می شود پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و به کسر معافیت های قانونی به جز مواردی که نرخ جداکانه ای بابت دریافت مالیات برای آنان وضع شده است مشمول 25% مالیات می باشد.

ذکر این نکته ضروری است که اگر مودی بنابه این که بدون آگاهی از قوانین و یا عدم اعلام معافیت،نرخ صفر و هرگونه مشوقی که باید طبق قانون از درآمد ایشان کسر گردد اگر در اظهارنامه مالیاتی کسر ننموده است،در رسیدگی ،گروه رسیدگی کننده می بایست این معافیت ها و نرخ صفر وهرگونه مشوق مالیاتی دیگر را حسب درخواست مودی مدنظر قرار دهد.این مورد در خصوص زیان سنواتی نیز جاری است .

تبصره های ماده 105:


ماده 105 قانون مالیات های مستقیم 7 تبصره دارد که مهمترین آن همان تبصره 7 می باشد.در این تبصره عنوان شده است که به ازای هر 10%افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات عملکرد سال قبل 1% و نهایتا تا 5% از نرخ ماده 105 کاسته میشود.
بدین ترتیب فرض می شود درآمد ابرازی مشمول مالیات شرکتی 15% نسبت به سال گذشته افزایش داشته لذا درآمد مشمول مالیات به نرخ 24 درصد محاسبه می شود و نه 25درصد.

شروط استفاده از تبصره 7 ماده 105:


باید به خاطر داشته باشیم که این کاسته شده از نرخ 25% ماده 105 تخفیف مالیاتی است.
مطابق تبصره ماده 146 مکرر و نظرات دفتر فنی حسابرسی شرط استفاده از هرگونه تخفیف و مشوق مالیاتی تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و ارائه اسناد و مدارک و دفاتر در زمان رسیدگی است.
یکی دیگر از شروط آن را میتوان ابراز درآمد مشمول مالیات در سال گذشته دانست بدین لحاظ ابراز مبلغ 0 یا زیان در اظهارنامه باعث عدم استفاده از این تخفیف می شود.
شرکت می بایست اظهارنامه سال جاری را در موعد مقرر ارسال کرده باشد و همچنین و بدهی مالیاتی سال گذشته خود را پرداخت نموده تا بتواند از این مشوق بهره برد.
متذکر می شود تسویه بدهی سال گذشته فقط بابت مالیات مستقیم(عملکرد) بوده و به سایر قوانین همچون ارزش افزوده ارتباطی ندارد.
اگر مودی درآمد کتمان شده ای داشته باشد آن مقدار از کتمان مشمول استفاده از این تخفیف و همچنین هزینه های برگشتی نیز در این تخفیف لحاظ نمی شوند.

بدهی سال گذشته:


پس دانستیم یکی از شروط استفاده از تخفیف تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم تسویه بدهی سال گذشته است.
توضیح آن که صرفا پرداخت بدهی سال قبل(پایه) بابت استفاده از این مشوق کفایت کرده و عدم پرداخت بدهی سنوات قبل تاثیری بابت عدم استفاده از آن ندارد.

نکاتی از تبصره 7 ماده 105:

تغییر سال مالی،عدم فعالیت در قسمتی از سال،فعالیت کمتر از یک سال در سال مالی قبل،تاثیری در عدم استفاده از این تخفیف ندارد.

مطابق رای شورای عالی مالیاتی،در مواردی که مالیات سال قبل هنوز قطعی نشده و در حال رسیدگی است لذا با پرداخت مالیات ابرازی در اظهارنامه میتوان از تخفیف این تبصره ماده قانونی استفاده نمود.
در مواردی که به واسطه تعدیلات سنواتی درآمد مشمول مالیات افزایش می یابد،آن مقدار درآمدی که بدین ترتیب افزایش یافته نیز در محاسبه این مشوق لحاظ می گردد.

با توجه به عبارت پرداخت بدهی سال قبل و مدت زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به اظهارنامه های تسلیمی در موعد مقرر ، مدت زمان پرداخت مالیات سال گذشته جهت بهره مندی از این تخفیف تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه سال جاری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *